Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 8/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu, Samorząd

Informacja nr 8/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 14 maja do 17 czerwca 2015 r.

I. BUDŻETU

1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r.

II. INWESTYCJI, drogownictwA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Piastów dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej ul. Bohaterów Wolności w Piastowie w celu realizacji przez Gminę budowy ulicy łączącej ul. Bohaterów Wolności z ul. Kilińskiego.
2. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Brwinów dotyczący udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1502W – ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Szkolnej do ul. Leśnej.
3. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z LW Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością II Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie dotyczący udostępnienia przez Powiat części pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3131W – ul. Warszawskiej w Piastowie.
4. Udzielono pełnomocnictwa Panu Michałowi Lejkowi do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w celu uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii do wykonania wielobranżowych projektów technicznych sygnalizacji świetlnej oraz wielobranżowego projektu technicznego systemu dyscyplinowania kierowców na drodze powiatowej.
5. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Nadarzyn o współpracy przy realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 310316W ul. Brzozowa i dróg powiatowych Nr 2845W i Nr 2860W w miejscowości Walendów, gm. Nadarzyn”.
6. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia ze Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3124W – ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie w celu realizacji przez Spółkę zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki”.
7. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu dotyczący realizacji zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 1 w Pruszkowie przy ul Promyka”.
8. Zapoznano się z informacją Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w sprawie wyniku pomiaru natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych (drogi 3103W oraz 2849W) w miejscowości Krakowiany.
9. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa dróg nr 3111W i 3112W w rejonie Moszny, Domaniewa i Koszajca – etap I” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
10. Udzielono pełnomocnictwa Panu Marcinowi Stachowiakowi do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w celu uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii do wykonania wielobranżowych projektów technicznych wykonania systemów dyscyplinowania kierowców na drogach powiatowych.
11. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Raszyn dotyczący udzielenia prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane w związku z projektowaną przebudową drogi powiatowej Nr 3121W – ul. Warszawskiej w miejscowości Jaworowa i ul. Raszyńskiej w miejscowości Rybie na odcinku od ul. Narożnej do ul. Stadionowej (strona północna) oraz od ul. Objazdowej do ul. Narożnej (strona południowa).
12. Zaopiniowano zaliczenie do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie miasta Pruszkowa.
13. Przyznano dotację z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej w Brwinowie, ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego.
14. Przyznano dotację z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonej w Owczarni, ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego.

III. EDUKACJi

1. Nie zlecono Fundacji Rozwoju Wioślarstwa Polskiego w Warszawie realizacji zadania publicznego, z uwagi na niecelowość realizacji tego zadania.
2. Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie.
3. Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.

IV. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Wyrażono zgodę na indywidualny czas pracy Apteki S.C. Irena i Kazimierz Kosydar.
2. Wyrażono zgodę na wynajęcie domu jednorodzinnego na potrzeby prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Nadarzynie.
3. Wyrażono zgodę na wynajęcie domu jednorodzinnego na potrzeby prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Michałowicach.
4. Pozytywnie zaopiniowano porozumienie z Powiatem Kłodzkim w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.
5. Pozytywnie zaopiniowano porozumienie z Gminą Miastem Koszalin w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.
6. Pozytywnie zaopiniowano porozumienie z Powiatem Kłodzkim w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.
7. Dokonano spłaty raty oraz odsetek za maj 2015 roku od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Spółdzielczym w Raszynie.
8. Uznano za celowe realizowanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. „ZDROWE WAKACJE Rytro 2015”.
9. Zapoznano się z wyjaśnieniami Dyrektora SPZ ZOZ w Pruszkowie dot. sposobu wyliczania i księgowania niektórych kwot w planie finansowym SPZ ZOZ na rok 2015.
10. Pozytywnie zaopiniowano aneks do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w latach budżetowych 2015-2016”.
11. Nie wyrażono zgody na czasowe zamknięcie w okresie urlopowym apteki Manifarm Sp. z  o.o. w Michałowicach.

V. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

1. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania za działkę z obrębu Terenia gm. Brwinów, wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej ul. Granicznej,
2. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania za czasowe zajęcie części gruntu nieruchomości przeznaczonej na potrzeby rozbiórki budynku, położonej w obrębie Parzniew, w gm. Brwinów.
3. Podjęto decyzję o możliwości przeznaczenia działek powiatowych na tyłach Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie do ul. Ziemińskiej – Sygietyńskiej pod projektowane boisko szkolne.
4. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania za z obrębu Żółwin gm. Brwinów, wydzielone pod poszerzenia dróg powiatowych ul. Nadarzyńskiej i ul. Granicznej,
5. Postanowiono prowadzić dalsze negocjacje w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej ul. Książenickiej, z obrębu Owczarnia, gm. Brwinów.
6. Postanowiono złożyć zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Michałowice pozytywnie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości z obrębu Pęcice, gm. Michałowice.
7. Wyrażono zgodę na ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod poszerzenie drogi powiatowej ul. Starzyńskiego, z obrębu Dawidy Bankowe, gm. Raszyn,

VI. planowania przestrzennego

1. Wyrażono zgodę na uzgodnienie warunków zabudowy dla:
1) Miasta Pruszkowa w postanowieniu nr 40/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Komorowskiej;
2) Miasta Pruszkowa w postanowieniu nr 41/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Staszica;
3) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 42/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Leszczynowej;
4) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 43/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Warszawskiej;
5) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 45/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Warszawskiej;
6) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 46/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Falenckiej;
7) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 47/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Falenckiej;
8) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 48/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Falenckiej;
9) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 49/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Leszczynowej;
10) Gminy Michałowice w postanowieniu nr 51/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Sokołowskiej;
11) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 52/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Warszawskiej;
12) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 53/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Warszawskiej;
2. Nie wyrażono zgody na uzgodnienie warunków zabudowy dla:
1) Gminy Raszyn w postanowieniu nr 54/15, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Granicznej.
3. Wyrażono zgodę na uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:
1) Gminy Michałowice w postanowieniu nr 44/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Ks. Woźniaka;
2) Miasta Pruszkowa w postanowieniu nr 50/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Warsztatowej;
3) Miasta Pruszkowa w postanowieniu nr 55/15, w odniesieniu do obszaru pasa drogowego oraz obszaru przyległego do drogi powiatowej – ul. Warsztatowej;
4) Gminy Brwinów w postanowieniu nr 56/15, w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Przejazd;
4. Wyrażono zgodę na zmianę decyzji Wójta Gminy Michałowice nr 47/2014/W z dnia 02.12.2014 r. o warunkach zabudowy.
5. Postanowiono nie wyrażać zgody na umieszczanie w pasie drogowym dróg powiatowych reklam.

VII. Inne

1. Zaakceptowano i postanowiono przekazać Radzie Powiatu Pruszkowskiego „Harmonogram imprez i wydarzeń kulturalnych Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r.”.
2. Postanowiono dofinansować organizację obchodów 45-lecia Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego.
3. Zapoznano się z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Mazowieckiego w związku z przeprowadzoną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie kontrolą problemową.
4. Zaakceptowano projekt pisma Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do Banku PKO S.A. w sprawie rozważenia możliwości zwolnienia Powiatu Pruszkowskiego z prowizji i opłat transakcyjnych wynikających z umowy sprawie współpracy w zakresie obsługi i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych.
5. Wyrażono zgodę na objęcie honorowym patronatem oraz dofinansowanie IV Piastowskiego Maja Muzycznego organizowanego przez Fundację im. B. Sokorskiej.
6. Zaakceptowano wiodącą rolę Gminy Brwinów w przygotowaniu organizacyjnym i  finansowej obsłudze przygotowania i rozliczenia Dożynek w 2015 r. oraz postanowiono dofinansować organizację Dożynek.
7. Upoważniono Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów do podpisywania dokumentów finansowych.
8. Udzielono pełnomocnictwa radcy Prawnemu Mariuszowi Czyżewskiemu do  reprezentowania Powiatu Pruszkowskiego przed wszelkimi sądami, organami administracji rządowej i samorządowej.
9. Zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie województwa (Powiatu Pruszkowskiego i Powiatu Grodziskiego) w roku 2014.
10. Upoważniono Przemysława Bryksę – naczelnika Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Pruszkowie do wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu, nakładania kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia oraz prowadzenia korespondencji dot. ww. zagadnień.
11. Upoważniono Sławomira Rakowieckiego – zastępcę naczelnika Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Pruszkowie do wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu, nakładania kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia oraz prowadzenia korespondencji dot. ww. zagadnień.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst