Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 33/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

INFORMACJA NR 33/2017 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 23 LISTOPADA 2017 ROKU DO 07 GRUDNIA 2017 ROKU

222. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 23 LISTOPADA 2017 ROKU

 1. Wskazano pana Maksyma Gołosia i pana Krzysztofa Rymuzę do zawarcia umowy kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, udzielenia zabezpieczenia w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji i wystawienia weksla wraz z deklaracją wekslową (Uchwała nr 222/1698/2017).
 2. Postanowiono dokonać 30 listopada 2017 r. spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za miesiąc październik 2017 r. w wysokości określonej w § 8 umowy nr 2017/52 kredytu długoterminowego wraz ze zmianami wynikającymi z zawarcia aneksu nr 1 z 27 czerwca 2017 r. do umowy w kwocie 177 420,00 zł oraz raty odsetkowej w kwocie 10 085,19 zł określonej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., w związku z wnioskiem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie z 17 listopada 2017 r. oraz poręczeniem Powiatu Pruszkowskiego z 27 czerwca 2017 r. (Uchwała nr 222/1699/2017).
 3. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania w wysokości 55 100 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych) z tytułu nabycia z mocy prawa części nieruchomości, wydzielonych pod poszerzenie drogi powiatowej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ew. 71/1 o pow. 0,0286 ha oraz nr ew. 72/3 o pow. 0,0294 ha, obr. Szamoty gm. Nadarzyn, uregulowanych w księdze wieczystej Nr […] i zaakceptowano projekt protokołu uzgodnień oraz wydania nieruchomości, który będzie stanowił podstawę wypłaty odszkodowania (Uchwała nr 222/1700/2017).
 4. Upoważniono Radosława Chechłacza legitymującego się dowodem osobistym nr […] oraz Annę Woźnicką legitymującą się dowodem osobistym nr […] do reprezentowania Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wydania Gminie Miastu Pruszków z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14/16, sprzedanej aktem notarialnym – repertorium […] nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Pruszkowie przy ul. Łączniczek Armii Krajowej 7, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 266 o pow. 934 m2 z obr. 11 (Uchwała nr 222/1701/2017).
 5. Upoważniono Martę Ciarkę – Matysiak – pracownika Starostwa Powiatowego w Pruszkowie do samodzielnego wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowań o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących prowadzenia bieżącej korespondencji z wykonawcami, z wyłączeniem informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania (Uchwała nr 222/1702/2017).
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia ze spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. dotyczący udostępnienia przez Zarząd Powiatu części drogi powiatowej nr 3143W (ul. Sienkiewicza w Pruszkowie) w celu przebudowy przez Spółkę dworca kolejowego wraz z terenem przydworcowym (Uchwała nr 222/1703/2017).
 7. Pozytywnie zaopiniowano pozbawienie kategorii drogi powiatowej nr 1522W– ulic: Piłsudskiego – Warszawska – Podwiejska w Milanówku (Uchwała nr 222/1704/2017).
 8. Pozytywnie zaopiniowano treść porozumienia z ministrem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (Uchwała nr 222/1705/2017).
 9. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 1 do umowy pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W – ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty” (Uchwała nr 222/1706/2017).

222A. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 28 LISTOPADA 2017 ROKU

 1. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego, DRUK NR BRZ – 439/17, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017, DRUK NR BRZ – 440/2017, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

223. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 30 LISTOPADA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 223/1707/2017).
 2. Odmówiono uzgodnienia przedłożonego przy wniosku Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 08.11.2017 r. (zarejestrowanym jako sprawa WA.6702.5.2017) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów w Gminie Nadarzyn dla obszaru III (Uchwała nr 223/1708/2017).
 3. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn dla obszaru II, określony we wniosku Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 08.11.2017 r. w sprawie znak: WA.6702.19.2017 (Uchwała nr 223/1709/2017).
 4. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia ze spółką HE Enterprises 3 Sp. z o.o., dotyczący warunków przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 3115W (ul. Sokołowskiej) w Sokołowie (Uchwała nr 223/1710/2017).
 5. Pozytywnie zaopiniowano włączenie do istniejących dróg i nadania kategorii dróg gminnych, działkom położonym na terenie Gminy Michałowice w miejscowości Pęcice:
 • części ul. Kwiatów Polnych (dz. nr ew. 488);
 • części ul. Konwaliowej (dz. nr ew. 688) (Uchwała nr 223/1711/2017).
 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia ze Spółką Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. dotyczący udostępnienia przez Zarząd Powiatu drogi powiatowej nr 3112W (ul. Promyka w Pruszkowie), nr 3124W (ul. Gomulińskiego w Pruszkowie i ul. Solidarności w Parzniewie), nr 3128W (ul. Grodziska w Brwinowie), nr 3139W (ul. Robotnicza, ul. Południowa w Pruszkowie), nr 3140W (ul. Błońska w Pruszkowie), nr 3143W (ul. Sienkiewicza, ul. Staszica w Pruszkowie), oraz nr 3133W (ul. Bohaterów Warszawy w Pruszkowie), którymi poprowadzony zostanie przewóz ładunków w związku z realizacją przez Spółkę modernizacji linii kolejowej nr 447 Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (Uchwała nr 223/1712/2017).
 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia w zakresie współpracy przy realizacji projektów rozwoju sieci dróg rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014 – 2020+ (Uchwała nr 223/1713/2017).
 3. Wybrano trzy oferty organizacji na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pruszkowskim, po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej z dnia 23 listopada 2017 r. (Uchwała nr 223/1714/2017).
 4. Postanowiono dokonać 30 listopada 2017 r. spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za miesiąc listopad 2017 r. w wysokości określonej w § 8 umowy nr 2017/52 kredytu długoterminowego wraz ze zmianami wynikającymi z zawarcia aneksu nr 1 z 27 czerwca 2017 r. do umowy w kwocie 177 420,00 zł oraz raty odsetkowej w kwocie 10 085,19 zł określonej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., w związku z wnioskiem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie z 17 listopada 2017 r. oraz poręczeniem Powiatu Pruszkowskiego z 27 czerwca 2017 r. i uchylono Uchwałę nr 222/1699/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. dotyczącą dokonania spłaty raty i odsetek za listopad 2017 r. od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (Uchwała nr 223/1715/2017).
 5. Pozytywnie zaopiniowano treść umowy z Wojewodą Mazowieckim w sprawie udzielenia dotacji na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej (Uchwała nr 223/1716/2017).

224. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 07 GRUDNIA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 224/1717/2017).
 2. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 4. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Przyjęto program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego” na lata 2018 – 2020 (Uchwała nr 224/1718/2017).
 6. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego” na lata 2018 – 2020 (Uchwała nr 224/1719/2017).
 7. Powołano komisję konkursową, opiniującą oferty na realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego”, złożone w ramach otwartego konkursu (Uchwała nr 224/1720/2017).
 8. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Anielin – przy ul. Kościuszki w Pruszkowie, określony we wniosku Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15.11.2017 r. w sprawie znak: WA.6702.21.2017 (Uchwała nr 224/1721/2017).
 9. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pruszkowskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024”, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 10. Pozytywnie zaopiniowano projekt Uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi składającej się z działek nr ew. 50/4, 50/5, 51/29 obręb Moszna – Parcela oraz 120/13, 299/91, 299/144, 299/146, 299/148, 299/150, 299/152, 336/1, 337/1, 339/1 obręb Moszna –Wieś (Uchwała nr 224/1722/2017).
 11. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy w zakresie udzielenia przez Powiat Pruszkowski w 2017 r. dotacji celowej dla Miasta Piastów na budowę tras rowerowych przy drogach powiatowych, przebiegających przez Piastów, w zakresie realizacji projektów rozwoju sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014 – 2020+ (Uchwała nr 223/1723/2017).
 12. Pozytywnie zaopiniowano treść umowy, dotyczącej użyczenia majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Pruszkowskiego Komendantowi Stołecznej Policji w Warszawie (Uchwała nr 223/1724/2017).
 13. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego pod nazwą „Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata2015-2025. Aktualizacja 2017”, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 14. Wyrażono zgodę na przelew przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie wierzytelności wynikającej z umowy nr 89/2017 z dnia 12 października 2017 r., zawartej z Antonim Banachem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PHU Banex Antoni Banach, na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Uchwała nr 223/1725/2017).

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE
Liczba osób zatrudnionych w Starostwie na dzień 07 grudnia 2017 r. wynosi – 228.
Liczba etatów – 221 3/4 w tym:

 1. 9 osób – (6 i 1/5 etatu) zatrudnionych jest w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców
  w Nadarzynie i Raszynie (w tym 1 osoba na zastępstwo);
 2. 2 osoby przebywają na urlopie wychowawczym.

Ponadto 2 osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie odbywa w Starostwie staż pracy.

pobierz projekty Uchwał Rady skierowane przez Zarząd

pobierz uchwały – 222 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 223 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 224 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst