Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Komunikat o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu, Samorząd

Komunikat z posiedzenia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z 16 kwietnia 2015 r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował:

1. treść porozumienia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Miastem Piastów, dotyczącego przekazania Miastu Piastów do realizacji zadania własnego Powiatu Pruszkowskiego, polegającego na prowadzeniu szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 2a;
2. uchwałę Rady Miejskiej w Brwinowie dotyczącą zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic św. Tomasza, św. Jerzego, św. Augustyna w Parzniewie;
3. projekt porozumienia z Radosławem Tusińskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. LAMBDA Radosław Tusiński dotyczącego udostępnienia przez Powiat części pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3131W – ul. Warszawskiej w Piastowie;
4. Wniosek PCPR o dokonanie zmian w planie dochodów/wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r. podyktowanych potrzebą zwiększenia zatrudnienia w Zespole Pieczy Zastępczej, wynikającą ze zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
5. projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2015;
6. projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego;
7. Projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie;
8. projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Pruszkowski w formie darowizny prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 121/2 z obrębu 12 m. Pruszkowa.
9. treść umowy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, dotyczącej przekazania dotacji na dofinansowanie szkoleń pracowników w SPZ ZOZ w Pruszkowie.

Zarząd podjął decyzję w sprawie:

1. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015;

Zarząd ustalił:

1. tryb dokonania zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn. „Budowa siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6 – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego;
2. wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawanego przy udziale środków finansowych PFRON w 2015 roku;
3. wysokości dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przy udziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku;
4. zasady dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2015 roku przy udziale środków finansowych PFRON;
5. zasady przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych finansowanych ze środków PFRON w 2015 roku;

Zarząd zaakceptował:

1. sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w rocznym programie współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku;
2. sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2014-2015” za 2014.
3.

Zarząd zapoznał się:

1. z informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu pruszkowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
2. ze sprawozdaniem z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Pruszkowskiego;
3. z informacją dotycząca zorganizowania dziennych domów pobytu dla osób starszych;
4. z informacją dotyczącą zasad przyznawania rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenia w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych, dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka oraz fakultatywnych środków związanych z kosztami eksploatacji lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzona jest rodzina zastępcza zawodowa lub rodzinny dom dziecka;
5. z informacją dotyczącą przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Brwinowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 60 z obr. 20 m. Brwinów;
6. z wnioskiem Prezydenta Miasta Pruszkowa o przekazanie nieruchomości przy ul. 3 Maja 56A wraz z informacją na temat przebiegu prac remontowych w budynku finansowanych z budżetów Wojewody Mazowieckiego i Powiatu Pruszkowskiego.

Zarząd udzielił:

1. pełnomocnictwa radcy prawnemu Marii Koncewicz;

Zarząd upoważnił:

1. pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszkowie do przejęcia nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 10, o pow. 0,0246 ha, z obrębu 04 w Piastowie

Zarząd przyznał:

1. Panu Marianowi Sulejowi dotację z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest, ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego;
2. Panu Wojciechowi Połowiczowi dotację z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest, ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego;
3. Panu Janowi Stojewskiemu dotacji z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest, ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego.

Zarząd określił:

1. zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.;
2. zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.

Zarząd powołał:

1. Komisję Konkursową etapu powiatowego XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga”;

Szczegółowych informacji na temat podjętych uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Powiatu Pruszkowskiego udzielają merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst