Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 32/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

INFORMACJA NR 32/2017 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 19 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU DO 16 LISTOPADA 2017 ROKU

213. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 213/1650/2017).

 2. Zaakceptowano treść porozumienia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a przedsiębiorstwem HUPAC Terminal Brwinów sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie określenia zasad ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach Powiatu Pruszkowskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 11/2, 17/2 oraz 6/57 z obrębu Parzniew, gm. Brwinów (Uchwała nr 213/1651/2017).

 3. Upoważniono Monikę Olczyk – Twardowską Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do występowania do Wojewody Mazowieckiego z wnioskami o podjęcie postępowań administracyjnych w sprawach nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogami publicznymi w trybie przepisu art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) (Uchwała nr 213/1652/2017).

 4. Upoważniono Radosława Chechłacza – Zastępcę Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do występowania do Wojewody Mazowieckiego z wnioskami o podjęcie postępowań administracyjnych w sprawach nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogami publicznymi w trybie przepisu art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz.872 z późn. zm.) (Uchwała
  nr 213/1653/2017).

 5. Zaakceptowano treść projektu umowy użyczenia części nieruchomości położonej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr ew. 299/24 i 299/26 obr. 16 m. Brwinów, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą WA1P/00114984/0 (Uchwała
  nr 213/1654/2017).

 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy nr WIF/25/2017 zawartej w dniu 28.08.2017 r., dotyczącej przebudowy mostu przez rz. Zimna Woda w Nadarzynie w ciągu drogi powiatowej nr 3106W (Uchwała nr 213/1655/2017).

 7. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy z dnia 28.08.2017 r. nr WIF/22/2017, dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa mostu przez rz. Zimna Woda w Nadarzynie w ciągu drogi powiatowej nr 3106W (Uchwała nr 213/1656/2017).

 8. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 1 do umowy z Miastem Pruszków z dnia 9 czerwca 2017 r. nr rej. 257/B/2017, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w 2017 r. w formie dotacji celowej przez Miasto Pruszków dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Armii Krajowej i ul. Komorowskiej oraz drogi gminnej ul. Berenta w Pruszkowie” w ramach zadania, które zapisane jest w budżecie Powiatu Pruszkowskiego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych” (Uchwała nr 213/1657/2017).

 9. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 2 do umowy z dnia 18 grudnia 2014 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 13 marca 2016 r. na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Pruszkowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury (Uchwała nr 213/1658/2017).

 10. Wybrano ofertę złożoną przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, na realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego”, po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej z dnia 13 października 2017 r., przeznaczając na realizację ww. zadania kwotę w wysokości 13 760 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) (Uchwała nr 213/1659/2017).

214. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

 1. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

 2. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017. DRUK NR BRZ-422/2017, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

 3. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego uchylającej Uchwałę w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3113W – ul. Targowej w Opaczy Małej, gmina Michałowice jej dotychczasowej kategorii, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

 4. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego uchylającej Uchwałę w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4118W – ul. Bohaterów Wolności w Piastowie jej dotychczasowej kategorii, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

 5. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 2 do umowy nr rej. 431/B/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: ,,Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie” (Uchwała
  nr 214/1660/2017).

215. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 3 do umowy nr WI/39/2016 zawartej w dniu 09.09.2016r., dotyczącej przebudowy drogi nr 3107W (ul. Komorowska i ul. Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy (Uchwała nr 215/1661/2017).

 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 1 do umowy nr WIF/31/2017 zawartej w dniu 06.10.2017 r., dotyczącej wykonania podbudowy z kruszywa w ul. Sękocińskiej w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi nr 3125W – ul. Sękocińskiej” (Uchwała nr 215/1662/2017).

 3. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 215/1663/2017).

 4. Postanowiono dokonać 31 października 2017 r. spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za miesiąc październik 2017 r. w wysokości określonej w § 8 umowy nr 2017/52 kredytu długoterminowego wraz ze zmianami wynikającymi z zawarcia aneksu nr 1 z 27 czerwca 2017 r. do umowy w kwocie 177 420 zł oraz raty odsetkowej w kwocie 11 171,29 zł określonej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., w związku z wnioskiem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie z 20 października 2017 r. oraz poręczeniem Powiatu Pruszkowskiego z 27 czerwca 2017 r. (Uchwała nr 215/1664/2017).

 5. Ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Uchwała nr 215/1665/2017).

 6. Zmieniono brzmienie Załącznika do Uchwały Nr 171/1406/2017 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (Uchwała nr 215/1666/2017).

 7. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r., pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

 8. Przyjęto projekt porozumienia w sprawie szczegółowego określenia zakresu powierzanych zadań oraz zasad finansowania ich realizacji i wykonując Uchwałę Nr XXXIX/312/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie powierzenia Gminie Brwinów prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Brwinów (Uchwała nr 215/1667/2017).

216. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 216/1668/2017).

217. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 02 LISTOPADA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 217/1669/2017).

 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów, dotyczący udostępnienia przez Zarząd Powiatu części drogi powiatowej Nr 3127W (ul. Przejazd w Brwinowie) w celu realizacji przez Gminę włączenia ul. Mszczonowskiej do ul. Przejazd (Uchwała nr 217/1670/2017).

 3. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

 4. Zlecono Klubowi Sportowemu „Pantera Brwinów” z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „VIII Festiwal Sportów i Sztuk Walki pod Patronatem Starosty Powiatu Pruszkowskiego” w okresie od 20 listopada 2017 r. do 20 grudnia 2017 r. (Uchwała nr 217/1671/2017).

 5. Ogłoszono przetarg pisemny nieograniczony na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, na okres 1 roku, w celu zainstalowania automatu do sprzedaży gorących napojów, i pozytywnie zaopiniowano treść ogłoszenia o przetargu na wynajem powierzchni użytkowej usytuowanej w sali A, na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
  przy ul. Drzymały 30 (Uchwała nr 217/1672/2017).

 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w sprawie dotacji celowej na przebudowę i modernizację Przychodni SPZ ZOZ w Pruszkowie przy ul. Drzymały 19/21 (Uchwała nr 217/1673/2017).

 7. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w sprawie dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego dla oddziału chirurgicznego, izby przyjęć i poradni specjalistycznych w SPZ ZOZ w Pruszkowie (Uchwała nr 217/1674/2017).

 8. Pozytywnie zaopiniowano treść umowy pomiędzy Powiatem Pruszkowskim z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w sprawie przekazania przez Powiat Pruszkowski środków finansowych do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych przez Mazowiecką Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie (Uchwała nr 217/1675/2017).

 9. Wprowadzono zmiany w załączniku do uchwały nr 158/1337/2017 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, zmienionym uchwałą nr 164/1361/2017 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (Uchwała nr 217/1676/2017).

218. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 06 LISTOPADA 2017 ROKU

 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 1 do umowy Nr rej. 531/B/2017 z dnia 27 października 2017 r. z Gminą Brwinów (Uchwała nr 218/1677/2017).

219. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 09 LISTOPADA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017r. (Uchwała nr 219/1678/2017).

 2. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/285/2017 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017-2020, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

 3. Zmieniono brzmienie Załącznika do Uchwały Nr 176/1433/2017 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.(Uchwała nr 219/1679/2017).

 4. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 16 do umowy nr 2/WTZ/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czubinie (Uchwała nr 219/1680/2017).

 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 3 do umowy Nr rej. 539/B/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. pomiędzy Powiatem Pruszkowskim, Miastem Pruszków, Miastem Piastów, Gminą Brwinów, Gminą Michałowice oraz Gminą Nadarzyn, na rzecz realizacji projektu budowy zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014 – 2020), współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Uchwała nr 219/1681/2017).

 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 4 do umowy nr WI/50/2015 zawartej w dniu 02.09.2015 r., dotyczącej „Budowy siedziby Liceum Ogólnokształcącego w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6” (Uchwała nr 219/1682/2017).

 7. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 1 do umowy nr WIF/05/2017 zawartej w dniu 16.03.2017 r., dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6 (etap II)” (Uchwała nr 219/1683/2017).

220. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 14 LISTOPADA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 220/1684/2017).

 2. Przyjęto projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego i przedłożono go do dnia 15 listopada 2017 roku:

 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,

 2. Radzie Powiatu Pruszkowskiego (Uchwała nr 220/1685/2017).

 1. Przyjęto projekt Budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 i przedłożono go do dnia 15 listopada 2017 roku:

 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,

 2. Radzie Powiatu Pruszkowskiego (Uchwała nr 220/1686/2017).

221. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 16 LISTOPADA 2017 ROKU

 1. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia woli na budowę pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości przez Polskę w roku 1918, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

 2. Pozytywnie zaopiniowano aneks nr 1 do umowy nr IR.685/2017 z dnia 26.07.2017 r. określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków Gminy Michałowice na realizację pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu (Uchwała nr 221/1687/2017).

 3. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego, przeznaczonych do użyczenia (Uchwała nr 221/1688/2017).

 4. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania w wysokości 7 050 zł (słownie: siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych) z tytułu nabycia z mocy prawa części nieruchomości wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej ulicy Sokołowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 252/4 o pow. 47 m2, obr. Sokołów gm. Michałowice, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA1P/00043363/2
  i zaakceptowano projekt protokołu uzgodnień oraz wydania nieruchomości, który będzie stanowił podstawę wypłaty odszkodowania (Uchwała nr 221/1689/2017).

 5. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego, położonej w miejscowości Parzniew, gm. Brwinów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 6/57 o pow. 4,07771 ha dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą WA1P/00072501/4, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

 6. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego, położonej w miejscowości Parzniew, gm. Brwinów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ew. 11/2 o pow. 1,9466 ha oraz 17/2 o pow. 1,1841 ha dla których Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą WA1P/00105509/1, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

 7. Zatwierdzono do realizacji projekt nr RPMA.09.02.01-14-8863/17 pn. „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój. Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych (Uchwała nr 221/1690/2017).

 1. Upoważniono Pana Radosława Kowalczyka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu nr RPMA.09.02.01-14-8863/17 pn. „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój. Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych a w szczególności do:

 1. złożenia wniosku o dofinasowanie projektu,

 2. zawarcia umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie,

 3. wykonywania innych koniecznych czynności niezbędnych przy realizacji projektu (Uchwała nr 221/1691/2017).

 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 2 do umowy nr WIF/11/2017 zawartej w dniu 30.05.2017 r., zmienionej aneksem nr 1 zawartym w dniu 27.06.2017 r., dotyczącej realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi nr 3135W – ul. Warsztatowa i ul. Broniewskiego w Pruszkowie oraz drogi nr 3131W
  ul. Warszawska w Piastowie” etap Ia o długości ok. 530 m (Uchwała nr 221/1692/2017).

 2. Pozytywnie zaopiniowano umowę określającą przeznaczenie i zasady rozliczenia środków Miasta Piastowa na realizację pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu (Uchwała nr 221/1693/2017).

 3. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, złożone w ramach otwartego konkursu (Uchwała nr 221/1694/2017).

 4. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 1 do umowy nr 181/B/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Książka – jeden z największych cudów naszej cywilizacji. Program autorski” (Uchwała nr 221/1695/2017).

 5. Powołano komisję przetargową w celu wyłonienia najemcy powierzchni użytkowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 z przeznaczeniem na automat do gorących napojów na okres 1 roku (Uchwała nr 221/1696/2017).

 6. Wprowadzono zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 221/1697/2017).

 7. Skierowano Projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

 8. Skierowano Projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie na dzień 16 listopada 2017 r. wynosi – 228.

Liczba etatów – 221 w tym:

 1. 9 osób – (6 i 1/5 etatu) zatrudnionych jest w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców
  w Nadarzynie i Raszynie (w tym 1 osoba na zastępstwo);

 2. 2 osoby przebywają na urlopie wychowawczym.

Ponadto 2 osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie odbywa w Starostwie staż pracy.

pobierz projekty Uchwał Rady skierowane przez Zarząd

pobierz uchwały – 213 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 214 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 215 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 216 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 217 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 218 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 219 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 220 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 221 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst