Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Komunikat o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu, Samorząd

Komunikat z posiedzeń Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z 16 i 19 marca 2015 r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował:

1. treść aneksu nr 2 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w latach budżetowych 2015-2016”;

2. projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego;

3. projekt porozumienia ze spółką Inter Libra Sp. z o.o. dotyczący wykonania projektu i przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 3107W (ul. Pruszkowska) w Nadarzynie;

4. projekt umowy z Gminą Nadarzyn dotyczący współpracy Powiatu z Gminą, polegającej na realizacji zadania powiatowego pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg Nr 3103W i Nr 2849W w miejscowości Krakowiany”;

5. projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie podziału środków PFRON;

6. projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015.

Zarząd podjął decyzję w sprawie:

1. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2015 r.;

2. odwołania od decyzji Burmistrza Gminy Brwinów zatwierdzającej podział nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew. 313, 315 z obrębu Moszna-Wieś, gm. Brwinów;

3. uzgadniania warunków zabudowy Gminy Michałowice dla inwestycji – budowa hotelu SPA, obiektu handlowego, stacji paliw, parkingu oraz innych urządzeń towarzyszących niezbędnych do funkcjonowania obiektów;

4. zmiany uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej;

5. ustalenia trybu udzielenia zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów dla użytków leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Zarząd zapoznał się ze:

1. sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pruszkowskim za 2014 r.;

2. sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2014 r.

Zarząd zapoznał się z:

1. informacjami Zespołu Radców Prawnych w sprawie obligacji zatwierdzenia projektów organizacji ruchu dla dróg powiatowych opracowanych na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego jako zarządcy dróg.

2. koncepcją sieci szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski na lata 2015-2018.”

Zarząd upoważnił:

1. Hannę Szymańską p.o. Dyrektora PCPR w Pruszkowie do składania oświadczeń woli w związku z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Pruszkowskiego w zakresie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”;

2. Hannę Szymańską p.o. Dyrektora PCPR w Pruszkowie, łącznie z członkiem Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, do składania oświadczeń woli, w sprawach majątkowych dotyczących wystąpień o środki finansowe do PFRON, niezbędne do realizowania działań z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych w powiecie, dysponowania środkami finansowymi otrzymanymi z PFRON, akceptowania sprawozdań dotyczących rozliczeń z wydatkowanych środków PFRON.

Zarząd przyjął:

1. roczne sprawozdanie Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 z wykonania planu finansowego za 2014 r.

Zarząd zaakceptował:

1. projekt organizacji miejsc parkingowych na ul. Niepodległości na odcinku do sklepu Sokół do ul. Chopina;

2. sposób współpracy z radnymi Powiatu Pruszkowskiego w sprawie opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

3. „Programu wizyty delegacji z Esslingen” oraz program uroczystości obchodów 70. rocznicy aresztowania Szesnastu Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.

Szczegółowych informacji na temat podjętych uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Powiatu Pruszkowskiego udzielają merytoryczne Wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst