Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 31/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

INFORMACJA NR 31/2017 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 21 WRZEŚNIA 2017 ROKU DO 12 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

207. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 21 WRZEŚNIA 2017 ROKU

 1. Pozytywnie zaopiniowano zaliczenie do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Miasta Piastowa (Uchwała nr 207/1611/2017).
 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia w zakresie współpracy przy realizacji projektów rozwoju sieci dróg rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w  ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014 – 2020+ (Uchwała nr 207/1612/2017).
 3. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Długa” na terenie obrębu geodezyjnego Granica, określony we wniosku Wójta gminy Michałowice z dnia 06.09.2017 r. w sprawie znak: WA.6702.18.2017 (Uchwała nr 207/1613/2017).
 4. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego, przeznaczonych do zbycia (Uchwała nr 207/1614/2017).
 5. Ustalono kryteria oceny merytorycznej wraz ze sposobem stosowania oceny wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 r. Ustalono kryteria i wysokość zwiększenia dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 r. (Uchwała nr 207/1615/2017).
 6. Postanowiono dokonać w dniach 9-13 października 2017 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czubinie, prowadzonym przez Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się Do Nas”, kontroli realizacji powierzonego zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w latach budżetowych 2017-2018”, której zakres obejmuje sprawdzenie:
  1) zgodności realizacji zadania ze złożoną ofertą, umową oraz rocznym planem pracy;
  2) warunków lokalowych;
  3) organizacji pracy zespołu terapeutycznego;
  4) kwalifikacji i sposobu zatrudniania kadry;
  5) organizacji zajęć terapeutycznych;
  6) prowadzenia dokumentacji uczestnictwa w zajęciach;
  7) prowadzenia dokumentacji pracy terapeutycznej (Uchwała nr 207/1616/2017).
 7. Postanowiono dokonać w dniach 9-13 października 2017 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pruszkowie, prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pruszkowie, kontroli realizacji powierzonego zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w latach budżetowych 2017-2018”, której zakres obejmuje sprawdzenie:
  1) zgodności realizacji zadania ze złożoną ofertą, umową oraz rocznym planem pracy;
  2) warunków lokalowych;
  3) organizacji pracy zespołu terapeutycznego;
  4) kwalifikacji i sposobu zatrudniania kadry;
  5) organizacji zajęć terapeutycznych;
  6) prowadzenia dokumentacji uczestnictwa w zajęciach;
  7) prowadzenia dokumentacji pracy terapeutycznej (Uchwała nr 207/1617/2017).

208. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 25 WRZEŚNIA 2017 ROKU

 1. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3113W – ul. Targowej w Opaczy Małej, gmina Michałowice jej dotychczasowej kategorii, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4118W – ul. Bohaterów Wolności w Piastowie jej dotychczasowej kategorii, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

208A. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 26 WRZEŚNIA 2017 ROKU

 1. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. DRUK NR BRZ-402/17, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

209. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 209/1618/2017).
 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Pruszków, dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3141W ul. Przyszłości w Pruszkowie w celu realizacji przez Gminę remontu pomnika poświęconego pamięci Żołnierzy 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej (Uchwała nr 209/1619/2017).
 3. Postanowiono dokonać 29 sierpnia 2017 r. spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za miesiąc wrzesień 2017 r. w wysokości określonej w § 8 umowy nr 2017/52 kredytu długoterminowego wraz ze zmianami wynikającymi z zawarcia aneksu nr 1 z 27 czerwca 2017 r. do umowy w kwocie 177 420 zł oraz raty odsetkowej w kwocie określonej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., w związku z wnioskiem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie z 28 sierpnia 2017 r. oraz poręczeniem Powiatu Pruszkowskiego z 27 czerwca 2017 r. (Uchwała nr 209/1620/2017).
 4. Przyjęto program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego” (Uchwała nr 209/1621/2017).
 5. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego” (Uchwała nr 209/1622/2017).
 6. Przyznano nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej:
  1) dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski,
  2) nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski (Uchwała nr 209/1623/2017).
 7. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu Nr 3 do Porozumienia Nr rej. 166/B/2016 z dnia 24 maja 2016 r. z Gminą Brwinów dotyczący zarządzania przystankami autobusowymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Brwinów (Uchwała nr 209/1624/2017).
 8. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu Nr 1 do umowy Nr rej. 306/B/2017 z dnia 05.08.2017 r. ze Spółką CH JANKI Sp. z o.o. (Uchwała nr 209/1625/2017).
 9. Postanowiono przeprowadzić postępowanie dotyczące sprzedaży samochodu osobowego Skoda Fabia o numerze rejestracyjnym WPR 02VA, stanowiącego własność Powiatu Pruszkowskiego, będącego na stanie ewidencyjnym i użytkowanym przez starostwo Powiatowe w Pruszkowie (Uchwała nr 209/1626/2017).
 10. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia partnerskiego w sprawie współpracy Powiatu i Gmin na rzecz realizacji projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wsparcie mobilności miejskiej na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz Gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn i Miasto Piastów” w ramach Działania 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (Uchwała nr 209/1627/2017).
 11. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia w zakresie współpracy przy realizacji projektu obejmującego rozwój systemu roweru miejskiego poprzez budowę stacji rowerowych wraz z trasami rowerowymi oraz działania sprzyjające niskiej emisji w mieście, ubiegającego się o dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałania 4.3.1. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (Uchwała nr 209/1628/2017).
 12. Powierzono stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
  w Pruszkowie na okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
  pani Joannie Łyżwińskiej – kandydatce ustalonej w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty (Uchwała nr 209/1629/2017).
 13. Upoważniono panią Joannę Łyżwińską – dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Pruszkowskiego w zakresie spraw dotyczących kierowanej jednostki, w tym do zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz jej poszczególnych składników na okres nieprzekraczający 3 lat (Uchwała nr 209/1630/2017).
 14. Przyznano pani Joannie Łyżwińskiej – dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie:
  1) dodatek motywacyjny w wysokości 50 % wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie, na okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.;
  2) dodatek funkcyjny w wysokości 1200 zł miesięcznie w okresie pełnienia funkcji dyrektora (Uchwała nr 209/1631/2017).
 15. Upoważniono panią Joannę Łyżwińską – dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Pruszkowskiego w zakresie realizacji projektu „Z dobrym stażem – dobry start!” nr 2017-1-PL01-KA102-037862 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) a w szczególności do udzielenia pełnomocnictwa instytucji koordynującej – Fundacji Zawodowiec do podejmowania wszelkich działań związanych z realizacją projektu w ramach programu (Uchwała nr 209/1632/2017).

210. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 01 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

 1. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałęw sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

211. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 05 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

 1.  Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 211/1633/2017).
 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 4 do umowy nr WI/50/2015 zawartej w dniu 02.09.2015 r., dotyczącej „Budowy siedziby Liceum Ogólnokształcącego w Pruszkowie przy
  ul. Daszyńskiego 6” (Uchwała nr 211/1634/2017).
 3. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 1 do umowy nr rej. 431/B/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie” (Uchwała nr 211/1635/2017).
 4. Powołano Komisję Konkursową opiniującą oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego” w składzie:
  1) Krzysztof Rymuza – Wicestarosta Pruszkowski;
  2) Bogdan Urban – przedstawiciel Pruszkowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Socjus”;
  3) Ilona Massalska – przedstawiciel Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”;
  4) Roman Wodzyński – dyrektor DPS w Czubinie (Uchwała nr 211/1636/2017).
 5. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Pruszkowski z dniem 1 stycznia 1999 roku nieruchomości zajętej pod część drogi publicznej o kategorii powiatowej ul. Pruszkowskiej, oznaczonej jako część działki nr ew. 900 o pow. 0,2762 ha, część działki nr ew. 907 o pow. 0,2981 ha, część działki nr ew. 908 o pow. 0,2000 ha z obrębu 13 – Strzeniówka w gm. Nadarzyn (Uchwała nr 211/1637/2017).
 6. Wyrażono zgodę na demontaż oraz utylizację urządzeń, elementów i części znajdujących się w pomieszczeniach kotłowni, położonej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej (Uchwała nr 211/1638/2017).
 7. Upoważniono Pana Dariusza Nowaka – Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do:
  1) wydawania zezwoleń na umieszczenie w pasach drogowych dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  2) wydawania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową i remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
  3) naliczania opłat i kar należnych zarządcy dróg;
  4) wydawania zezwoleń na lokalizację zjazdów lub ich przebudowy oraz potwierdzania lokalizacji istniejących zjazdów (Uchwała nr 211/1639/2017).
 8. Upoważniono Pana Maksyma Gołosia – Starostę Powiatu Pruszkowskiego do samodzielnego wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku nieobecności Starosty Pruszkowskiego upoważnia się do samodzielnego wykonywania ww. czynności, każdą z następujących osób:
  1) Pana Krzysztofa Rymuzę – Wicestarostę Pruszkowskiego;
  2) Pana Dariusza Nowaka – Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego;
  3) Pana Mirosława Chmielewskiego – Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego (Uchwała nr 211/1640/2017).

212. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 212/1641/2017).
 2. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat Pruszkowski i studentów będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych z terenu Powiatu Pruszkowskiego
  i zamieszkałych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 4. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Pozytywnie zaopiniowano umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, dotyczącą przekazania dotacji celowej na zadanie pn. „Szkolenia pracowników Szpitala Powiatowego w Pruszkowie” (Uchwała nr 212/1642/2017).
 6. Przyjęto program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego na lata 2018 – 2020” (Uchwała nr 212/1643/2017).
 7. Przyjęto program polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia z Powiatu Pruszkowskiego” (Uchwała nr 212/1644/2017).
 8. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pruszkowskiego na lata 2017-2025, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 9. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 10. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 220/10
  o pow. 0,0085 ha z obrębu 8 – Opacz Kolonia w gm. Michałowice (Uchwała nr 212/1645/2017).
 11. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 101/1 o pow. 0,0099 ha
  z obrębu 13 – Reguły w gm. Michałowice (Uchwała nr 212/1646/2017).
 12. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 101/3 o pow. 0,0206 ha
  z obrębu 13 – Reguły w gm. Michałowice (Uchwała nr 212/1647/2017).
 13. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie powierzenia Gminie Brwinów prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania nawierzchni dróg
  i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Brwinów, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 14. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 15. Pozytywnie zaopiniowano porozumienie w sprawie szczegółowych warunków modyfikacji układu komunikacyjnego w rejonie zjazdu z ul. B. Prusa w Pruszkowie (Uchwała nr 212/
  1648/2017).
 16. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Miastem Pruszków dotyczący udzielenia pomocy finansowej w 2017 r. w formie dotacji celowej przez Gminę Miasto Pruszków dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców (SDK) na drodze powiatowej nr 3138W ul. Długiej przy ul. Mostowej w Pruszkowie
  w rejonie szkoły podstawowej” w ramach zadania, które zapisane jest w budżecie Powiatu Pruszkowskiego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych” (Uchwała nr 212/1649/2017).

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie na dzień 12 października 2017 r. wynosi – 227.
Liczba etatów – 220 1/2 w tym:

 1. 9 osób – (6 i 1/5 etatu) zatrudnionych jest w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców w Nadarzynie i Raszynie (w tym 1 osoba na zastępstwo);
 2. 4 osoby przebywają na urlopie wychowawczym.

Ponadto 3 osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie odbywa w Starostwie staż pracy.

 

pobierz uchwały 207 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały 209 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały 211 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały 212 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz projekty Uchwał Rady Powiatu

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst