Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 30/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

INFORMACJA NR 30/2017 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 18 SIERPNIA 2017 ROKU DO 14 WRZEŚNIA 2017 ROKU

INFORMACJA NR 30/2017 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 18 SIERPNIA 2017 ROKU DO 14 WRZEŚNIA 2017 ROKU

200. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 18 SIERPNIA 2017 ROKU

 1. Określono założenia budżetowe oraz procedurę opracowania projektu budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2018 – 2022 (Uchwała nr 200/1579/2017).

201. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 22 SIERPNIA 2017 ROKU

 1. Przyjęto informację Biura Rady i Zarządu dot. opinii dla projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszków na lata 2016-2026 w ramach odpowiedzi na wniosek Prezydenta Miasta Pruszkowa z 7 sierpnia 2017 r.

202. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 24 SIERPNIA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017r. (Uchwała nr 202/1580/2017).
 2. Pozytywnie zaopiniowano umowę w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie” (Uchwała nr 202/1581/2017).
 3. Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica z siedzibą w Pruszkowie (Uchwała nr 202/1582/2017).
 4. Zlecono Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy” z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „III Bieg Charytatywny – Pobiegnij z nami po sprawność” w okresie od 5 września 2017 r. do 30 września 2017 r. (Uchwała nr 202/1583/2017).
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Raszyn dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej ul. Mszczonowskiej we wsi Janki w związku z przebudową przez gminę ulicy Wspólnej (drogi gminnej) (Uchwała nr 202/1584/2017).
 6. Powołano na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie, ustaloną w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty kandydatkę – Panią Annę Łukawską –Adamczyk, na okres 3 lat szkolnych – od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. (Uchwała nr 202/1585/2017).
 7. Upoważniono Panią Annę Łukawską – Adamczyk dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie do składania oświadczeń woli z zakresu bieżącej działalności kierowanej jednostki organizacyjnej (Uchwała nr 202/1586/2017).

202A. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 29 SIERPNIA 2017 ROKU

 1. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. DRUK NR BRZ-379/17, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 DRUK NR BRZ-380/2017, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wapno w 2017 roku, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 4. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niechanowo w 2017 roku, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dominowo w 2017 roku, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Przyjęto informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Muzeum Dulag 121 za I półrocze 2017 roku i skierowano ją, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie (Uchwała nr 202A/1587/2017).

 203 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 30 SIERPNIA 2017 ROKU

 1. Zaciągnięto długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 13 356 276,45 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 45/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (Uchwała nr 203/1588/2017).
 2. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 203/1589/2017).
 3. Przyjęto informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pruszkowskiego za pierwsze półrocze 2017 r. i skierowano ją, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego, oraz przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie (Uchwała nr 203/1590/2017).
 4. Przyjęto informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego za pierwsze półrocze 2017 r. i skierowano ją, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie (Uchwała 203/1591/2017).
 5. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Pruszkowski z dniem 1 stycznia 1999 roku własności nieruchomości zajętej pod część drogi publicznej o kategorii powiatowej Sportowej, oznaczonej jako działka nr ew. 9/6 o pow. 0,2527 ha o pow. 0,2527 ha z obrębu 12 w Brwinowie (Uchwała nr 203/1592/2017).
 6. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Pruszkowski z dniem 1 stycznia 1999 roku własności nieruchomości zajętej pod część drogi publicznej o kategorii powiatowej Głównej, oznaczonej jako działka nr ew. 173/1 o pow. 0,0800 ha i działki nr ew.83/2 o pow. 0,8383 ha z obrębu 17 – Parzniew w gm. Brwinów (Uchwała nr 203/1593/2017).
 7. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu do umowy użyczenia z dnia 27 lipca 2017 r., zawartej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Klubem Sportowym „Pantera – Brwinów” (Uchwała nr 203/1594/2017).
 8. Wyrażono zgodę, na wniosek zainteresowanej, na zmianę sposobu rozwiązania umowy o pracę z Panią Bożeną Ploch – Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Czubinie, z wypowiedzenia pracodawcy na rozwiązanie za porozumieniem stron z dniem 31 sierpnia 2017 r. (Uchwała nr 203/1595/2017).
 9. Postanowiono dokonać 31 sierpnia 2017 r. spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
  za miesiąc sierpień 2017 r. w wysokości określonej w § 8 umowy nr 2017/52 kredytu długoterminowego wraz ze zmianami wynikającymi z zawarcia aneksu nr 1 z 27 czerwca 2017 r. do umowy w kwocie 177 420 zł oraz raty odsetkowej w kwocie określonej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., w związku z wnioskiem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie z 28 sierpnia 2017 r. oraz poręczeniem Powiatu Pruszkowskiego z 27 czerwca 2017 r. (Uchwała nr 203/1596/2017).

204 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 30 SIERPNIA 2017 ROKU

 1. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu nr 2 do umowy użyczenia z dnia 13 lipca 2017 r., zawartej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a … (Uchwała nr 204/1597/2017).

205. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 8 WRZEŚNIA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 205/1598/2017).
 2. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 4. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego, przeznaczonych do użyczenia (Uchwała nr 205/1599/2017).
 6. Pozytywnie zaopiniowano zaliczenie do kategorii dróg gminnych n/w drogi:
 • Granica – ul. Poprzeczna na odcinku od ul. Rekreacyjnej do dz. nr ew. 101/8 (dz. nr ew. 101/9 i 544/2);
 • Nowa Wieś – ul. Piwonii na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Władysława Kamelskiego (dz.nr ew. 1052) (Uchwała nr 205/1600/2017).
 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie świadczenia usług w roku szkolnym 2017/2018 przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „TOP” w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10 (Uchwała nr 205/1601/2017).
 2. Zwolniono w roku szkolnym 2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, ul. Gomulińskiego 2 – Pana Łukasza Borkowskiego –
  z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (Uchwała nr 205/1602/2017).
 3. W uchwale nr 176/1431/2017 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2017/2018 § 1 nadano brzmienie: „§ 1 W roku szkolnym 2017/2018 zwalnia się Dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie, ul. Namysłowskiego 11 – Panią Reginę Radziszewską z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w wysokości 12 godzin” (Uchwała nr 205/1603/2017).
 4. Powołano komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie (Uchwała nr 205/1604/2017).
 5. Zlecono Społecznemu Stowarzyszeniu „Forum Pruszków” z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu oświaty i wychowania pn. „pruszkowski weekend fantastyki” w okresie od 21 września 2017 r. do 25 października 2017 r. (Uchwała nr 205/1605/2017).
 6. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 1 do umowy nieodpłatnego użyczenia składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego nr rej. 6/B/PCPR/2009 z dnia 24.03.2009 r., na potrzeby Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pruszkowie (Uchwała nr 205/1606/2017).
 7. Upoważniono Pana Romana Wodzyńskiego – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czubinie do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, dotyczących prowadzenia bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Czubinie (Uchwała nr 205/1607/2017).

206. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 14 WRZEŚNIA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 206/1608/2017).
 2. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 4. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Pruszkowskiego za rok 2017 oraz przedłożenia sprawozdania z badania, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Miastem Piastów, dotyczący realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi nr 3129W – ul. Dworcowej w Piastowie” łącznie z zadaniem Miasta Piastowa pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej w Piastowie” (Uchwała nr 206/1609/2017).
 7. Przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Pruszkowski na okres IV kwartału 2017 roku (Uchwała nr 206/1610/2017).

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie na dzień 14 września 2017 r. wynosi – 225.

Liczba etatów – 218 5/8 w tym:

 1. 9 osób – (6 i 1/5 etatu) zatrudnionych jest w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców
  w Nadarzynie i Raszynie (w tym 1 osoba na zastępstwo);
 2. 5 osób przebywa na urlopie wychowawczym.

Ponadto 3 osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie odbywa w Starostwie staż pracy.

 

pobierz uchwały – 200 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 201 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 202 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 202A Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 203 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 204 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 205 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 206 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz projekty Uchwał Rady skierowane przez Zarząd

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst