Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 29/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

INFORMACJA NR 29/2017 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 12 CZERWCA 2017 ROKU DO 17 SIERPNIA 2017 ROKU

186. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU

 1. Odwołano Panią Bożenę Ploch ze stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czubinie i rozwiązano umowę o pracę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia (Uchwała nr 186/1491/2017).
 2. Zaakceptowano treść ogłoszenia o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czubinie (Uchwała nr 186/1492/2017).
 3. Uchylono uchwałę nr 36/726/2011 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czubinie do wyrażania oświadczeń woli w zakresie dysponowania pomieszczeniami na terenie Domu Pomocy Społecznej w Czubinie, na cele związane ze wspieraniem jego działalności. (Uchwała nr 186/1493/2017).

187. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 14 CZERWCA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 187/1494/2017).
 2. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego za 2016 r. ”, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 4. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Skierowano Projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017,
  pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 7. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2016” wraz z „Opinią i Raportem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Armii Krajowej 2/4 za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016”, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 8. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Miastem Pruszków, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w 2017 r. w formie dotacji celowej przez Gminę Miasto Pruszków dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont nawierzchni i chodników ul. Broniewskiego w Pruszkowie”(Uchwała nr 187/1495/2017).
 9. Powołano komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie (Uchwała nr 187/1496/2017).
 10. Powołano komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie (Uchwała nr 187/1497/2017).
 11. Nie zlecono realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Dożywianie 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w Świetlicy Wsparcia Dziennego” o którym mowa w ofercie złożonej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej z racji zakresu proponowanego zadania, nie należącego do zadań Powiatu (Uchwała nr 187/1498/2017).
 12. Pozytywnie zaopiniowano treść umowy pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, dotyczącej zakupu paliwa/oleju napędowego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży pożarnej w Pruszkowie (Uchwała nr 187/1499/2017).

188. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 20 CZERWCA 2017 ROKU

 1. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3113W – ul. Pruszkowskiej w Raszynie na odcinku o długości 114 m, od granicy gminy Raszyn do dz. nr ew. 77/5 – jej dotychczasowej kategorii i zaliczenia do kategorii drogi gminnej, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3113W – ul. Targowej w Opaczy Małej, gmina Michałowice, na odcinku o długości 151 m, od drogi ekspresowej S8 do granicy gminy – jej dotychczasowej kategorii i zaliczenia do kategorii drogi gminnej, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3124W – ul. Główna w Parzniewie, gmina Brwinów, na odcinku o długości 237 m, od ul. Rzecznej do torów – jej dotychczasowej kategorii i zaliczenia do kategorii drogi gminnej, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 4. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej 3127W – ul. Sportowej w Brwinowie na odcinku o długości 238 m, od. ul. Grodziskiej do torów – jej dotychczasowej kategorii i zaliczenia do kategorii drogi gminnej, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3127W – ul. Przejazd w Brwinowie na odcinku o długości 760 m, od ul. Józefa Piłsudskiego do torów – jej dotychczasowej kategorii i zaliczenia do kategorii drogi gminnej, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3132W – ul. Żbikowskiej w Pruszkowie na odcinku o długości 1320 m – jej dotychczasowej kategorii i zaliczenia do kategorii drogi gminnej, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 7. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4118W – ul. Bohaterów Wolności w Piastowie na odcinku o długości 173 m, od ul. Warszawskiej do nasypu wiaduktu dz. Nr ew. 4/1 obr. 04 – jej dotychczasowej kategorii i zaliczenia do kategorii drogi gminnej, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

189. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 22 CZERWCA 2017 ROKU

 1. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w gminie Raszyn – rejon ul. Długiej z dnia 29.05.2017 r. w sprawie znak WA.6702.14.2017 (Uchwała nr 189/1500/2017).
 2. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w gminie Raszyn – rejon ul. Długiej z dnia 29.05.2017 r. w sprawie znak WA.6702.13.2017 (Uchwała nr 189/1501/2017).
 3. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w gminie Raszyn – rejon Al. Krakowskiej z dnia 29.05.2017 r. w sprawie znak WA.6702.12.2017 (Uchwała nr 189/1502/2017 Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w gminie Raszyn – rejon Al. Krakowskiej.
 4. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w gminie Raszyn – rejon ul. Raszyńskiej i ul. Białobrzeskiej z dnia 29.05.2017 r. w sprawie znak WA.6702.11.2017 (Uchwała nr 189/1503/2017).
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy użyczenia z Panią Bożeną Michalską, dotyczącej użyczenia odcinka drogi powiatowej Nr 3143W (ul. Sienkiewicza) w Pruszkowie w celu ustawienia kiosku (Uchwała nr 189/1504/2017).
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy ze spółką CH JANKI Sp. z o.o., dotyczącej użyczenia odcinka drogi ul. Mszczonowskiej w Jankach w celu wykonania przez spółkę przebudowy ww. drogi (Uchwała nr 189/1505/2017).
 7. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy z dnia 30.05.2017 r. nr WIF/11/2017, dotyczącego „Przebudowy i rozbudowy drogi nr 3135W –ul. Warsztatowa i ul. Broniewskiego w Pruszkowie oraz drogi nr 3131W ul. Warszawska w Piastowie” (Uchwała nr 189/1506/2017).
 8. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Miastem Piastów, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w 2017 r. w formie dotacji celowej przez Gminę Miasto Piastów dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Bohaterów Wolności i ul. Warszawskiej w Piastowie” w ramach zadania, które zapisane jest w budżecie Powiatu Pruszkowskiego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych” (Uchwała nr 189/1507/2017).
 9. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Województwem Mazowieckim, dotyczącej przekazania Powiatowi Pruszkowskiemu dotacji na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze Nr 3135W – ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty” (Uchwała nr 189/1508/2017).

190. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 27 CZERWCA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 190/1509/2017).
 2. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego / DRUK NR BRZ-359/2017, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Skierowano Autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 / DRUK NR BR-360/2017, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

191. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 191/1510/2017).
 2. Wyrażono zgodę na zmianę warunków zabudowy dla inwestycji przedstawionej w piśmie Wójta Gminy Michałowice z dnia 13.06.2017 r. w sprawie WA.6733.118.2017 (Uchwała nr 191/1511/2017).
 3. Zatwierdzono wynik konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie, w którym nie wyłoniono kandydata (Uchwała nr 191/1512/2017).
 4. Zatwierdzono wynik konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie, w którym wyłoniono kandydata – panią Monikę Gromadzińską – Miszczak (Uchwała 191/1513/2017).
 5. Zatrudniono pana Romana Wodzyńskiego, wyłonionego w drodze procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czubinie (Uchwała nr 191/1514/2017).
 6. Postanowiono dokonać w dniu 30 czerwca 2017 r., spłaty raty kapitałowej kredytu, zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, za miesiąc czerwiec 2017 r. w wysokości określonej w § 8 Umowy Nr 2017/52 Kredytu Długoterminowego wraz ze zmianami wynikającymi z zawarcia Aneksu Nr 1 z 27 czerwca 2017 r. do Umowy w kwocie 177.420 zł oraz raty odsetkowej w kwocie określonej przez Bank, w związku z wnioskiem SPZ ZOZ w Pruszkowie (znak: SPZ ZOZ-II-025/1304/2017) z dnia 27 czerwca 2017 r. uzupełnionym w dniu 28 czerwca 2017 r. oraz poręczeniem Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. (Uchwała nr 191/1515/2017).
 7. Powołano komisję konkursową, opiniującą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na podjęciu działań na rzecz umożliwienia rodzinom Powiatu Pruszkowskiego, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, integracji ze społeczeństwem oraz wyjście z izolacji społecznej (Uchwała nr 191/1516/2017).
 8. Uchylono Uchwałę nr 184/1474/2017 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia z Panem Krzysztofem Świątek, Panią Anną Kalinowską i Panem Karolem Kalinowskim, dotyczącego użyczenia odcinka drogi powiatowej Nr 3138W (ul. Długiej) w Pruszkowie w celu wykonania nadbudowy i przebudowy budynku mieszkaniowego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Hortensji 27 w Pruszkowie w ostrej granicy z częścią ww. drogi powiatowej. (Uchwała nr 191/1517/2017).
 9. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Nadarzyn, dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej w 2017 r., polegającej na wykonaniu dokumentacji  projektowo-kosztorysowej oraz przebudowie drogi powiatowej nr 2845W ul. Brzozowa w Walendowie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego. (Uchwała nr 191/1518/2017).
 10. Powołano panią Małgorzatę Bojanowską na stanowisko Dyrektora Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie, na czas określony od dnia 1 lipca 2017 r, do dnia 30 czerwca 2024 r. (Uchwała nr 191/1519/2017).
 11. Przyjęto treść umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności oraz program działania Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie (Uchwała nr 191/1520/2017).
 12. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Prezydentem Miasta Pruszkowa, dotyczący sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w porozumieniu z dnia 12.05.2016r. dot. przekazania Prezydentowi Miasta Pruszkowa przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zarządu nad częścią pasa drogowego drogi powiatowej nr 3139W –ul. Południowa, ul. Błońska w Pruszkowie oraz nr 3124W – ul. Solidarności w Brwinowie, ul. Gomulińskiego w Pruszkowie dla celów realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Działkowej wraz z budową tunelu” w ramach zadania „Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia 447) na czas budowy, w związku z postanowieniem nr 396/II/2017 z dnia 24 maja 2017 r. Wojewody Mazowieckiego (Uchwała nr 191/1521/2017).

192. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 30 CZERWCA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 192/1522/2017).
 2. Pozytywnie zaopiniowano aneks nr 1 do umowy z 29 grudnia 2016 r. nr rej. 583/B/2016 z Krajowym Stowarzyszeniem „Przyłącz się do Nas”, dotyczącej nieodpłatnego użyczenia pomieszczenia w budynku, użytkowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Czubinie (Uchwała nr 192/1523/2017).
 3. Pozytywnie zaopiniowano aneks nr 1 do umowy z 29 grudnia 2016 r. nr rej. 587/B/2016 z Krajowym Stowarzyszeniem „Przyłącz się do Nas”, dotyczącej nieodpłatnego użyczenia pomieszczenia w budynku, użytkowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Czubinie (Uchwała nr 192/1524/2017).

193. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 7 LIPCA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 193/1525/2017).
 2. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 4. Warunkowo skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego, pod obrady Rady Powiatu, pod rygorem uprzedniego podpisania z podmiotem HUPAC wynegocjowanego porozumienia.
 5. Warunkowo skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego, pod obrady Rady Powiatu, pod rygorem uprzedniego podpisania z podmiotem HUPAC wynegocjowanego porozumienia.
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do porozumienia nr 340/2015 z dnia 31.07.2015 r. w zakresie realizacji projektów rozwoju sieci dróg rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014 – 2020+ (Uchwała nr 193/1526/2017).
 7. Wybrano oferty organizacji i realizacji zadań publicznych, przyznając im dotacje, z zakresu:
  1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
  lokalnych oraz z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
  3) oświaty i wychowania;
  4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  5) turystyki i krajoznawstwa,
  po zapoznaniu się z protokołami komisji konkursowych z dnia 22 czerwca 2017 r. i z dnia 30 czerwca 2017 r.( Uchwała nr 193/1527/2017).
 8. Pozytywnie zaopiniowano treść projektu porozumienia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Komendantem Powiatowym Policji w Pruszkowie w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie (Uchwała nr 193/1528/2017).
 9. Pozytywnie zaopiniowano treść projektu porozumienia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Komendantem Stołecznym Policji w sprawie przekazania przez Powiat Pruszkowski Komendzie Stołecznej Policji środków finansowych z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie (Uchwała nr 193/1529/2017).
 10. Upoważniono pana Radosława Kowalczyka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie do złożenia w imieniu Powiatu Pruszkowskiego wniosku o współfinansowanie projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-050/17, poddziałanie 9.2, Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych (Uchwała nr 193/1530/2017).
 11. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 2 do umowy nr 8/B/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w latach budżetowych 2017-2018” (Uchwała nr 193/1531/2017).
 12. Przyjęto program polityki zdrowotnej pn. „Szkoła rodzenia dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego” (Uchwała nr 193/1532/2017).
 13. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na podjęciu działań na rzecz umożliwienia rodzinom Powiatu Pruszkowskiego, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, integracji ze społeczeństwem oraz wyjście z izolacji społecznej, złożone w ramach otwartego konkursu (Uchwała nr 193/1533/2017).

194. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 12 LIPCA 2017 ROKU

 1. Upoważniono Panią Małgorzatę Bojanowską – Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury „Muzeum Dulag 121” w Pruszkowie do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, dotyczących prowadzenia bieżącej działalności Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie (Uchwała nr 194/1534/2017).
 2. Zlecono Stowarzyszeniu „5plus”, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Powiat Pruszkowski dla Polaków z Litwy” w okresie od 17 lipca 2017 r. do 6 sierpnia 2017 r. (Uchwała nr 194/1535/2017).

195. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 21 LIPCA 2017 ROKU

 1. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 4. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie w Branżową Szkołę I stopnia, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie w Szkołę Policealną dla Dorosłych, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Wybrano ofertę złożoną przez Fundację Toto Animo w zakresie zadania prowadzenia zajęć terapeutycznych, po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej z dnia 19 lipca 2017 r., nie dokonując wyboru ofert w zakresie zadania organizacja zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych z powodu braków formalnych złożonej oferty (Uchwała nr 195/1536/2017).
 7. Ogłoszono otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego zakresu pomocy społecznej, polegającego na podjęciu działań na rzecz umożliwienia rodzinom Powiatu Pruszkowskiego, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, integracji ze społeczeństwem oraz wyjście z izolacji społecznej (Uchwała nr 195/1537/2017).
 8. Przyznano nagrody Starosty Pruszkowskiego dla najlepszych maturzystów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski, zgodnie z załączonymi wnioskami, złożonymi przez: Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie i Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie (Uchwała 195/1538/2017).
 9. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania w wysokości 9 700 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych) z tytułu nabycia z mocy prawa części nieruchomości, wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej ulicy Droga Hrabska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 16/3 o pow. 97 m2 z obrębu Falenty Nowe gm. Raszyn, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA1P/00102682/6 (Uchwała nr 195/1539/2017).
 10. Ogłoszono drugi ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 434 o pow. 0,4575 ha z obr. 19 m. Pruszkowa, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą KW WA1P/00019877/1 (Uchwała nr 195/1540/2017).
 11. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów, dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3126W (ul. Wilsona w Brwinowie) i Nr 3109W (ul. Nadarzyńska w Żółwinie) w celu wykonania peronów przystankowych (Uchwała nr 195/1541/2017).
 12. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Piastów, dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3129W (ul. Dworcowa w Piastowie) w celu realizacji przez Gminę włączenia ul. Norwida (Uchwała nr 195/1542/2017).
 13. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia, dotyczący współpracy w zakresie wspólnej inwestycji jaką jest budowa doświetlenia przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3142W – ul. Bolesława Prusa w Pruszkowie, na skrzyżowaniach z ul. Niecałą, ul. Kraszewskiego oraz ul. Kościelną (Uchwała nr 195/1543/2017).
 14. Pozytywnie zaopiniowano projekty porozumień z Burmistrzem Miasta Piastowa oraz Miastem Piastów, dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa oraz rozbudowa dróg publicznych ulic: S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie” (Uchwała nr 195/1544/2017).

196. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 27 LIPCA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r.( Uchwała nr 196/1545/2017).
 2. Powierzono stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie kandydatce wyłonionej w drodze konkursu – Pani Monice Gromadzińskiej – Miszczak na okres 5 lat szkolnych – od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2022r. (Uchwała nr 196/1546/2017).
 3. Upoważniono Panią Monikę Gromadzińską – Miszczak dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie do składania oświadczeń woli z zakresu bieżącej działalności kierowanej jednostki organizacyjnej (Uchwała nr 196/1547/2017).
 4. Przyznano pani Monice Gromadzińskiej – Miszczak dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie dodatek motywacyjny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. i dodatek funkcyjny w wysokości 900,00 zł miesięcznie, na okres pełnienia funkcji (Uchwała nr 196/1548/2017).
 5. Przyznano Nagrodę Starosty w wysokości 5 000,00 zł Pani Ewie Ilczyszyn – dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017 (Uchwała nr 196/1549/2017).
 6. Odwołano z dniem 31 sierpnia 2017 r. Panią Joannę Łyżwińską ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie na skutek złożenia rezygnacji ze stanowiska oraz wniosku o rozwiązanie umowy o pracę na postawie porozumienia stron (Uchwała nr 196/1550/2017).
 7. Powierzono pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie wicedyrektorowi szkoły – Pani Iwonie Lewandowskiej, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r., przyznając dodatek motywacyjny w wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego na okres powierzenia obowiązków (Uchwała nr 196/1551/2017).
 8. Upoważniono Panią Iwonę Lewandowską, pełniącą obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie do składania oświadczeń woli z zakresu bieżącej działalności kierowanej jednostki organizacyjnej (Uchwała nr 196/1552/2017).
 9. Powołano komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Uchwała nr 196/1553/2017).
 10. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Pruszków, dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3137W (ul. Plantowa w Pruszkowie) w celu nasadzenia przez Gminę zieleni (Uchwała nr 196/1554/2017).
 11. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Piastów, dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3129W
  (ul. Dworcowa w Piastowie) w celu wdrożenia przez Gminę projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” (Uchwała nr 196/1555/2017).
 12. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Brwinów, dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, polegającej na przebudowie skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej z ul. Słoneczną w Żółwinie – droga powiatowa Nr 1502W (Uchwała nr 196/1556/2017).
 13. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Miastem Pruszków, dotyczącej przekazania Powiatowi Pruszkowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
  na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze Nr 3135W – ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty” (Uchwała nr 196/1557/2017).
 14. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy w zakresie udzielenia pomocy finansowej w 2017 r., w formie dotacji celowej przez Gminę Miasto Pruszków na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6” (Uchwała nr 196/1558/2017).
 15. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy w zakresie udzielenia pomocy finansowej w 2017 r., w formie dotacji celowej przez Powiat Pruszkowski na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Lipowej na odcinku od Al. Armii Krajowej do granicy Miasta Pruszkowa”, które w budżecie Gminy Miasta Pruszków zapisano pod nazwą „Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej” (Uchwała nr 196/1559/2017).
 16. Postanowiono dokonać 31 lipca 2017 r. spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za miesiąc lipiec 2017 r. w wysokości określonej w §8 Umowy Nr 2017/52 Kredytu Długoterminowego wraz ze zmianami wynikającymi z zawarcia Aneksu Nr 1 z 27 czerwca 2017 r. do Umowy w kwocie 177.420 zł oraz raty odsetkowej w kwocie określonej przez Bank, w związku z wnioskiem SPZ ZOZ w Pruszkowie z 19 lipca 2017 r. oraz poręczeniem Powiatu Pruszkowskiego z 27 czerwca 2017 r. (Uchwała nr 196/1560/2017).
 17. Zaakceptowano treść umowy użyczenia części nieruchomości położonej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr ew. 299/24 obr. 16 m. Brwinów (Uchwała nr 196/1561/2017).

197. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 3 SIERPNIA 2017 ROKU

 1. Postanowiono zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchwałę nr 64/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej – drogi wojewódzkiej nr 621 na odcinku Warszawa – Sękocin Nowy, drogi wojewódzkiej nr 665 na odcinku Janki – droga wojewódzka nr 621 oraz drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 7) na odcinku przebiegającym na terenie m.st. Warszawy od węzła al. Krakowska do granicy m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz.4387) (Uchwała nr 197/1562/2017).
 2. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu do umowy użyczenia z dnia 13 lipca 2017 r., zawartej pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Dorotą Szpiglewską (Uchwała nr 197/1563/2017).

198. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 10 SIERPNIA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 198/1564/2017).
 2. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod     wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017-2020, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Przyjęto informację z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za pierwsze półrocze 2017 r. (Uchwała nr 198/1565/2017).
 4. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy nr WI/35/2016, zawartej w dniu 06.09.2016 r., dotyczącej przebudowy drogi nr 3129W – ul. Dworcowej w Piastowie (Uchwała nr 198/1566/2017).
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy nr WI/39/2016, zawartej w dniu 09.09.2016 r., dotyczącego przebudowy drogi nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy (Uchwała nr 198/1567/2017).
 6. Pozytywnie zaopiniowano umowę określającą przeznaczenie i zasady rozliczenia środków Gminy Michałowice na realizację pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu (Uchwała nr 198/1568/2017).
 7. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na podjęciu działań na rzecz umożliwienia rodzinom z Powiatu Pruszkowskiego, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, integracji ze społeczeństwem oraz wyjście z izolacji społecznej, złożone w ramach otwartego konkursu (Uchwała nr 198/1569/2017).
 8. Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Pruszkowski z dniem 1 stycznia 1999 roku własności nieruchomości zajętej pod część drogi publicznej o kategorii powiatowej ul. Jesionowej, oznaczonej jako działka nr ew. 1193 o pow. 0,0126 ha z obrębu 5 – Michałowice Osiedle w gm. Michałowice (Uchwała nr 198/1570/2017).
 9. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 12 do umowy nr 3/WTZ-P/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pruszkowie (Uchwała nr 198/1571/2017).
 10. Pozytywnie zaopiniowano projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Michałowice na lata 2017-2022” (Uchwała nr 198/1572/2017).

199. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 17 SIERPNIA 2017 ROKU

 1. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na zamianę pomiędzy Powiatem Pruszkowskim i Gminą Miastem Piastów nieruchomości położonych w Piastowie, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 4. Wprowadzono zmiany w załączniku do uchwały nr 185/1478/2017 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie (Uchwała nr 199/1574/2017).
 5. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Piastowa „S. Noakowskiego”, określony we wniosku Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 25.07.2017 r. w sprawie znak WA.6702.16.2017 (Uchwała nr 199/1575/2017).
 6. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Harcerska – Łaźnia” dla obszaru w granicach ewidencyjnych działki nr ew. 51/2 obr. 5 w Piastowie, określony we wniosku Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28.07.2017 r. w sprawie znak WA.6702.17.2017 (Uchwała nr 199/1576/2017).
 7. Wybrano ofertę złożoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy”, po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej z 16 sierpnia 2017 r. i przyznano na realizację zadania dotację w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) (Uchwała nr 199/1577/2017).
 8. Powierzono realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie (Uchwała nr 199/1578/2017).

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie na dzień 17 sierpnia 2017 r. wynosi – 222.
Liczba etatów – 215 5/8 w tym:

1. 9 osób – (6 i 1/5 etatu) zatrudnionych jest w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców
w Nadarzynie i Raszynie (w tym 1 osoba na zastępstwo);
2. 6 osób przebywa na urlopie wychowawczym.

Ponadto 2 osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie odbywa w Starostwie staż pracy.

 

pobierz uchwały – 186 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 187 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 189 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 190 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 191 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 192 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 193 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 194 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 195 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 196 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 197 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 198 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 199 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz projekty Uchwał Rady skierowane przez Zarząd

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst