Rozstrzygnięcie drugiej tury konkursu ofert NGO. Sprawdź kto otrzymał dotacje

Aktualności, NGO

Organizacje społeczne działające na terenie Powiatu Pruszkowskiego mogły do 12 czerwca składać wnioski o dofinansowanie zadań, które planują zrealizować na przestrzeni roku 2017. Do rozdysponowania w drugiej transzy dotacyjnej było 80 500 złotych.

Po zapoznaniu się z protokołami komisji konkursowych z 22 i 30 czerwca 2017 r. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego wybrał następujące oferty oraz przyznał dotacje:

Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Pruszków, oferta pod nazwą „Opłatek dla niewidomych i słabowidzących” – 5400,00 zł.
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
  w Pruszkowie, oferta pn. „Warsztaty teatralne dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną” –3580,00 zł.
 • Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy”, oferta pod nazwą. „IV wakacyjne warsztaty terapeutyczne” – 6020,00 zł.

Z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych:

 • Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków, oferta pn. „Szkolenie liderów młodzieżowych fundamentem wolontariatu” – 2000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Nadarzyn, oferta pn. „Aktywizacji integracja społeczności lokalnych: Nadarzyn i Raszyn – Razem dla Kościuszki” – 4000,00 zł.
 • Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego, oferta pn. „Publikacja- Logika pisania ofert dla organizacji pozarządowych” – 4000,00 zł.
 • Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie”, oferta pn. „Aleksander Janowski i inni – Ludzie i idee Miasta Ogrodu Komorów 2.0” – 3000,00 zł.

Z zakresu oświaty i wychowania:

 • Fundacja Upstarter, oferta pn. „Warsztaty ze skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz warsztaty Skuteczne działanie w 7 krokach 2.0” – 6680,00 zł warunek: złożenie aktualizacji oferty w części kosztorysowej oraz rozpisanie kalkulacji kosztów ze szczegółowym podziałem na poszczególne elementy – w razie braku złożenia tej aktualizacji umowa na realizację zadania nie zostanie zawarta,Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszkowie, oferta pn. „Ku pamięci naszej – warsztaty popularyzujące ważne wydarzenia historyczne”– 4 400,00 zł.

Z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

 • Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie”, oferta pn. „Dziedzictwo przyrodnicze w dolinie Utraty 2.0 – wzdłuż Utraty: od Paszkowa do Pruszkowa” – 6490,00 zł warunki podpisania umowy i przyznania dotacji określone w protokole z posiedzenia komisji konkursowej:
  – złożenie zaświadczenia o posiadanym przez Towarzystwo prawie do umieszczenia tablic w pasie rzeki Utrata,
  – opracowanie szlaku poruszania się obiektami (kajaki, rowery) po rzece Utrata, określenie odcinków rzeki, po których jest to możliwe,
  – uporządkowanie kalkulacji kosztów w ofercie.

Z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

 • Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy”, oferta pn. „Wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla podopiecznych Szlakiem Tęczy” – 10 000,00 zł.

DSC_4633