Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

XXXIII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXXIII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 27 czerwca 2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016 /BRZ-357/17/ (sprawozdanie z wykonania budżetu /BRZ-331/17/, materiał radni otrzymali wcześniej).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego za 2016 rok. /BRZ-358/17/
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-359/17/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 /BRZ-360/17/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej /BRZ-361/17/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok 2016 /BRZ-362/17/.
 11. Sprawozdanie finansowe Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 za 2016 rok /BRZ-364/17/.
 12. Informacja Nr 28/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 18 maja do 8 czerwca 2017 r. /BRZ-363/17/.
 13. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 15. Zamknięcie obrad.

pobierz projekty uchwał Rady

Przewodnicząca

Rady Powiatu Pruszkowskiego 

Maria Makowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst