Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 28/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

INFORMACJA NR 28/2017 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 18 MAJA 2017 ROKU DO 08 CZERWCA 2017 ROKU

INFORMACJA NR 28/2017 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 18 MAJA 2017 ROKU DO 08 CZERWCA 2017 ROKU

180. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 18 MAJA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 rok (Uchwała nr 180/1456/2017).
 2. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego, zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017.
 4. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego, zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.,
 5. Pozytywnie zaopiniowano zaliczenie do kategorii dróg gminnych ul. Poprzecznej w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Głównej (dz.nr ew. 906/2) – ulica jednokierunkowa (Uchwała nr 180/1457/2017).
 6. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania w wysokości 600 zł z tytułu nabycia z mocy prawa części nieruchomości wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej Starzyńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako za działka nr ew. 132/9 o pow. 6 m2 z obrębu Dawidy Bankowe gm. Raszyn, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA1P/00124466/6 (Uchwała nr 180/1458/2017).
 7. Ogłoszono przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie z zasobu nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 90/31 o pow. 2,0655 ha z obr. Parzniew, gm. Brwinów, na okres trzech lat (Uchwała nr 180/1459/2017).
 8. Ogłoszono otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu:
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  oraz z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
 • ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu ratownictwa medycznego,
  a także z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • oświaty i wychowania;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa (Uchwała nr 180/1460/2017).
 1. Zlecono Pruszkowskiemu Stowarzyszeniu Patriotycznemu, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pod nazwą „Polacy z Litwy w Pruszkowie”, w okresie od 27 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (Uchwała nr 180/1461/2017).

 

181. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 22 MAJA 2017 ROKU

 1. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.
 2. Wyrażono zgodę na indywidualny czas pracy apteki pod nazwą „Apteka s.c. Irena Kosydar i Kazimierz Kosydar” z siedzibą w Piastowie przy ul. Dworcowej 1 w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w godzinach od 10:00 do 18:00  (Uchwała nr 181/1462/2017).
 3. Przyjęto projekt porozumienia z Gminą Miasto Piastów, dotyczący udzielenia Gminie Miastu Piastów prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w celu realizacji projektu pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014 – 2020+” (Uchwała nr 181/1463/2017).

 

 182. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 26 MAJA 2017 ROKU

 1. Postanowiono wystąpić z inicjatywą podjęcia przez Radę Powiatu Pruszkowskiego uchwały wyrażającej potrzebę przejęcia przez Powiat Pruszkowski 100% udziałów w Szpitalu Kolejowym im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie sp. z o.o. (Uchwała nr 182/1465/2017).
 2. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia potrzeby przejęcia przez Powiat Pruszkowski 100% udziałów w Szpitalu Kolejowym im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie sp. z o.o.,
 3. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego, przeznaczonych do sprzedaży (Uchwała nr 182/1464/2017)

183. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 30 MAJA 2017 ROKU

 1. Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie podjęcia stanowiska popierającego Zarząd Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. w staraniach dotyczących zakwalifikowania do jednego z poziomów systemu zabezpieczenia czyli do tzw. „sieci szpitali”.

 

184. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 01 CZERWCA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 rok (Uchwała nr 184/1466/2017).
 2. Udzielono pełnomocnictwa radcy prawnemu Katarzynie Radosiewicz do reprezentowania Powiatu Pruszkowskiego przed wszelkimi sądami, organami administracji rządowej i samorządowej z prawem podpisu wszystkich pism procesowych i innych dokumentów, jak również ich odbioru (Uchwała nr 184/1467/2017).
 3. Przyjęto projekt aneksu nr 1 do porozumienia nr 95/B/2017 (150/2017) z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przekazania przez Powiat Pruszkowski Gminie Nadarzyn do prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Pruszkowskiego, polegającego na założeniu i prowadzeniu od dnia 1 września 2017 r. liceum ogólnokształcącego z siedzibą w Nadarzynie (Uchwała nr 184/1468/2017).
 4. Ustalono na rok 2017 stawki miesięcznej dotacji na jednego ucznia w niepublicznych placówkach oświatowych, dotowanych przez Powiat Pruszkowski (Uchwała nr 184/1469/2017).
 1. W załączniku do uchwały nr 179/1450/2017 z dnia 11 maja 2017 r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie w części II wykreślono pkt 12 (Uchwała nr 184/1470/2017).
 2. W załączniku do uchwały nr 179/1451/2017 z dnia 11 maja 2017 r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w  Pruszkowie w części II wykreślono pkt 12 (Uchwała nr 184/1471/2017).
 1. Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na podjęciu działań na rzecz umożliwienia rodzinom Powiatu Pruszkowskiego, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, integracji ze społeczeństwem oraz wyjście z izolacji społecznej, złożone w ramach otwartego konkursu (Uchwała nr 184/1472/2017).
 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów, dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 4108W w celu wykonania peronów przystankowych (Uchwała nr 184/1473/2017).
 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Panem Krzysztofem Świątek, Panią Anną Kalinowską i Panem Karolem Kalinowskim, dotyczący użyczenia odcinka drogi powiatowej Nr 3138W (ul. Długiej) w Pruszkowie w celu wykonania nadbudowy i przebudowy budynku mieszkaniowego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Hortensji 27 w Pruszkowie w ostrej granicy z częścią ww. drogi powiatowej (Uchwała nr 184/1474/2017).
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia ze spółką Carletti Polska Sp. z o.o., dotyczący użyczenia odcinka drogi powiatowej Nr 3142W (ul. Gordziałkowskiego) w Pruszkowie w celu wykonania projektu budowlanego oraz przebudowy ww. drogi (Uchwała nr 184/1475/2017).
 4. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Miastem Pruszków dotyczący udzielenia pomocy finansowej w 2017 r. w formie dotacji celowej przez Gminę Miasto Pruszków dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinasowanie inwestycji pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Armii Krajowej i ul. Komorowskiej oraz drogi gminnej ul. Berenta w Pruszkowie” w ramach zadania, które zapisane jest w budżecie Powiatu Pruszkowskiego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych” (Uchwała nr 184/1476/2017).
 1. Pozytywnie zaopiniowano treść umowy o nieodpłatnym użyczeniu składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego, Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie (Uchwała nr 184/1477/2017).

 

185. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 8 CZERWCA 2017 ROKU

 1. Zatwierdzono zasady korzystania ze służbowych kart płatniczych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie (Uchwała nr 185/1478/2017).
 2. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w gminie Raszyn – obszar IV, określony we wniosku Wójta Gminy Raszyn z dnia 17.05.2017 r. (Uchwała nr 185/1479/2017).
 3. Powołano komisję przetargową w celu sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 434 o pow. 0,4575 ha z obr. 19 Pruszkowa, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą WA1P/00019877/1 (Uchwała nr 185/1480/2017).
 4. Powołano komisję przetargową w celu wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 90/31 o pow. 2,0655 ha z obr. Parzniew, gm. Brwinów, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą WA1P/000115815/2 (Uchwała nr 185/1481/2017).
 5. Wypowiedziano z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia umowę dzierżawy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach ew. od 60/1 do 60/5, 60/15, 60/18, 60/19, 60/22, 60/23, 60/26, 60/27, od 60/30 do 60/55 oraz od nr 70/1 do 70/13 o powierzchni 19,1770 ha z obrębu 18 Miasta Brwinowa, uregulowanej w księdze wieczystej WA1P/00049914/2, zawartą z panem Łukaszem Dutkiewiczem w dniu 13 maja 2013 r. (Uchwała nr 185/1482/2017).
 6. Wypowiedziano z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia umowę dzierżawy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 175/6 pow. 35,2871 ha z obr. Parzniew, gm. Brwinów, uregulowaną w księdze wieczystej WA1P/00072501/4, zawartą z panem Łukaszem Dutkiewiczem w dniu 27 grudnia 2012 r. (Uchwała nr 185/1483/2017).
 7. Przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Pruszkowski na okres III kwartału 2017 roku (Uchwała nr 185/1484/2017).
 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu Nr 2 do Porozumienia Nr rej. 166/B/2016 z dnia 24 maja 2016 r. z Gminą Brwinów, dotyczący zarządzania przystankami autobusowymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Brwinów. (Uchwała nr 185/1485/2017).
 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Raszyn, dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3121W (ul. Warszawska w Jaworowej) w celu realizacji przez Gminę odwodnienia ul. Ukośnej do rzeki Raszynki (Uchwała nr 185/1486/2017).
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy, dotyczący pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej z wyłączeniem jej z użytkowania (Uchwała nr 185/1487/2017).
 4. Powołano dwie komisje konkursowe opiniujące oferty na realizację zadań publicznych, o których mowa w uchwale Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr 180/1460/2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych (Uchwała nr 185/1488/2017).
 5. Unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na podjęciu działań na rzecz umożliwienia rodzinom Powiatu Pruszkowskiego, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, integracji ze społeczeństwem oraz wyjście z izolacji społecznej, ze względu na okoliczność, że jedyna złożona oferta nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu (Uchwała nr 185/1489/2017).
 6. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na podjęciu działań na rzecz umożliwienia rodzinom Powiatu Pruszkowskiego, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, integracji ze społeczeństwem oraz wyjście z izolacji społecznej (Uchwała nr 185/1490/2017).
 7. Zapoznano się z Informacją Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przedłożenia „Sprawozdania Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za rok obrotowy 2016” wraz z „Opinią i Raportem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotne przy ul. Armii Krajowej 2/4 za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016”.

 

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie na dzień 8 czerwca 2017 r. wynosi – 224.

Liczba etatów – 217 9/40 w tym:

 1. 9 osób – (6 i 1/5 etatu) zatrudnionych jest w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców
  w Nadarzynie i Raszynie (w tym 1 osoba na zastępstwo);
 2. 6 osób przebywa na urlopie wychowawczym.

Ponadto 2 osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie odbywa w Starostwie staż pracy.

 

pobierz uchwały – 180 Posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 181 Posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 182 Posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały Rady skierowane przez Zarząd – 183 Posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 184 Posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 185 Posiedzenie Zarządu

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst