Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 27/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

INFORMACJA NR 27/2017 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 13 KWIETNIA 2017 ROKU DO 11 MAJA 2017 ROKU

INFORMACJA NR 27/2017 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE
OD 13 KWIETNIA 2017 ROKU DO 11 MAJA 2017 ROKU

174. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 13 KWIETNIA 2017 ROKU

 1. Udzielono poręczenia kredytu zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie do kwoty 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100), stanowiącej raty kapitału wraz z odsetkami (Uchwała nr 174/1417/2017).
 2. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla części obszaru Żbików II etap 1, określony we wniosku Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22.03.2017 r. w sprawie znak WA.6702.6.2017 (Uchwała nr 174/1418/2017).
 3. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w gminie Raszyn – rejon ul. Kmicica, określony we wniosku Wójta Gminy Raszyn z dnia 17.03.2017 r. w sprawie znak WA.6702.7.2017 (Uchwała nr 174/1419/2017).
 4. Umorzono postępowanie administracyjne w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w gminie Raszyn – obszar IV, określonego we wniosku Wójta Gminy Raszyn z dnia 17.03.2017 r. w sprawie znak WA.6702.8.2017 (Uchwała nr 174/1420/2017).
 5. Uchylono uchwałę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 kwietnia 2017 roku Nr 172/1410/2017 w sprawie akceptacji porozumienia z Gminą Miastem Piastów (Uchwała nr 174/1421/2017).
 6. Pozytywnie zaopiniowano zaliczenie do kategorii dróg gminnych n/w drogi:
  Komorów:
  1) ul. Rumiankowa na odcinku od ul. Polnej do dz. nr ew. 303/9 (dz. nr ew. 303/10);
  Michałowice – Wieś:
  1) ul. Pałacowa na odcinku od ul. Kasztanowej do dz. nr ew. 292/1 (dz. nr ew. 289);
  Nie zaopiniowano zaliczenia do kategorii dróg gminnych n/w drogi:
  Granica:
  1) ul. Szeroka na odcinku od ul. Okrężnej do ul. Mikołaja Reja (dz. nr ew. 446);
  2) ul. Poprzeczna na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Głównej (dz. nr ew. 906/2) (Uchwała nr 174/1422/2017).
 7. Przyjęto sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 (Uchwała nr 174/1423/2017). Skierowano sprawozdanie pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 8. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 174/1424/2017).
 9. Przyjęto „Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Pruszkowskiego za rok 2016” Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie. Skierowano sprawozdanie pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

175. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 14 KWIETNIA 2017 ROKU

 1. Skierowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Skierowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

176. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 20 KWIETNIA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 rok (Uchwała nr 176/1425/2017).
 2. Skierowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Pruszkowski prawa własności nieruchomości pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania w wysokości 24 420 zł z tytułu nabycia z mocy prawa części nieruchomości, wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej ul. Długiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 51/1 o pow. 148 m2, z obrębu Dawidy Bankowe gm. Raszyn, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA1P/00123693/9 (Uchwała nr 176/1426/2017).
 4. Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania w wysokości 25 000 zł z tytułu nabycia z mocy prawa części nieruchomości, wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej ul. Starzyńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 146/1 o pow. 116 m2, z obrębu Dawidy Bankowe gm. Raszyn, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA1P/00107505/7 (Uchwała nr 176/1427/2017).
 5. Zaakceptowano zmianę treści ogłoszenia prasowego o przetargu, zaakceptowaną Uchwałą Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr 172/1411/2017 z dnia 06 kwietnia 2017 r. na sprzedaż nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego położonej w Pruszkowie. (Uchwała nr 176/1428/2017).
 6. Zaakceptowano treść umowy w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w sprawie podziału działki nr ew. 330/1, położonej w Piastowie przy ul. Bohaterów Warszawy (Uchwała nr 176/1429/2017).
 7. Powołano powiatową komisję konkursową do wyłonienia na szczeblu powiatowym finalistów XIX. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni. W trosce o nasze bezpieczeństwo” (Uchwała nr 176/1430/2017).
 8. Zwolniono dyrektora Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie, ul. Namysłowskiego 11 – Panią Reginę Radziszewską – z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w wysokości 8 godzin w roku szkolnym 2017/2018 (Uchwała nr 176/1431/2017).
 9. Dokonano rozdziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2017 roku (Uchwała nr 176/1432/2017).
 10. Określono zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. (Uchwała nr 176/1433/2017).
 11. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Michałowice, dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3113W ul. Polnej w Michałowicach w celu realizacji przez Gminę włączenia ul. Mokrej (Uchwała nr 176/1434/2017).
 12. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Raszyn, dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3121W (ul. Raszyńska w Rybiu i ul. Warszawska w Jaworowej) w celu realizacji przez Gminę odwodnienia ul. Poziomkowej od rzeki Raszynki poprzez drogę powiatową (Uchwała nr 176/1435/2017).
 13. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu Nr 1 do umowy Nr rej. 499/B/2015 z dnia 27.11.2015 r. ze Spółką LS ASMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (Uchwała nr 176/1436/2017).
 14. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia ramowego, dotyczącego współpracy w zakresie budowy bezkolizyjnego połączenia drogowego w Pruszkowie przez linię kolejową relacji Warszawa – Żyrardów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Uchwała nr 176/1437/2017).
 15. Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum DULAG 121 za rok 2016 (Uchwała nr 176/1438/2017). Skierowano sprawozdanie pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

177. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 27 KWIETNIA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 rok (Uchwała nr 177/1439/2017).
 2. Przystąpiono do projektu „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb mazowieckiego rynku pracy w obszarze IT – nowe możliwości dla technika informatyka i teleinformatyka” nr RPMA.10.03.01-14-7149/16 w ramach konkursu Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, realizowanego w partnerstwie z DAWIS IT Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie w okresie od dnia 1 VIII 2017 r. do dnia 31 XII 2018 r. (Uchwała nr 177/1440/2017).
 3. Przystąpiono do projektu „Kompetencje – Rozwój – Sukces” nr RPMA.10.03.01-14-7169/16 w ramach konkursu Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, realizowanego w partnerstwie z Ireneuszem Samodulskim i Tomaszem Kisielem, prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej SOLVA S.C. I. Samodulski T. Kisiel w okresie od dnia 1 VIII 2017 r. do dnia 31 VII 2019 r. (Uchwała nr 177/1441/2017).
 4. Udzielono pełnomocnictwa Pani Joannie Łyżwińskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie do reprezentowania Powiatu Pruszkowskiego we wszelkich sprawach dotyczących realizacji projektu „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb mazowieckiego rynku pracy w obszarze IT – nowe możliwości dla technika informatyka i teleinformatyka” nr RPMA.10.03.01-14-7149/16 w ramach konkursu Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, realizowanego w partnerstwie z DAWIS IT Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (Uchwała nr 177/1442/2017).
 5. Udzielono pełnomocnictwa Pani Joannie Łyżwińskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie do reprezentowania Powiatu Pruszkowskiego we wszelkich sprawach dotyczących realizacji projektu „Kompetencje – Rozwój – Sukces” nr RPMA.10.03.01-14-7169/16 w ramach konkursu Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, realizowanego w partnerstwie z Ireneuszem Samodulskim i Tomaszem Kisielem, prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej SOLVA S.C. I. Samodulski T. Kisiel (Uchwała nr 177/1443/2017).
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Nadarzyn, dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3106W ul. Mszczonowskiej w Nadarzynie w celu realizacji przez Gminę przebudowy drogi gminnej Nr 310372W ul. Granicznej (Uchwała nr 177/1444/2017).
 7. Wyrażono zgodę właścicielską na usunięcie dwóch drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pruszkowskiego, położonej w Piastowie przy ul. ks. J. Popiełuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 161/1, obręb 5, m. Piastów o powierzchni 0,3325 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta numer WA1P/00034138/0 (Uchwała nr 177/1445/2017).

178. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 04 MAJA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 rok (Uchwała nr 178/1446/2017).

179. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 11 MAJA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 rok (Uchwała nr 179/1447/2017).
 2. Podjęto decyzję o skierowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Żbików II etap 2 – Baczyńskiego, określonego we wniosku Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19.04.2017 r. w sprawie znak WA.6702.9.2017 (Uchwała nr 179/1448/2017).
 4. Postanowiono wezwać Sejmik Województwa Mazowieckiego do usunięcia naruszenia prawa Powiatu Pruszkowskiego dokonanego jego Uchwałą nr 64/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej – drogi wojewódzkiej nr 621 na odcinku Warszawa-Sękocin Nowy, drogi wojewódzkiej nr 665 na odcinku Janki – droga wojewódzka nr 621 oraz drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 7) na odcinku przebiegającym na terenie m.st. Warszawy od węzła Al. Krakowska do granicy m.st. Warszawy w części dotyczącej pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej – drogi wojewódzkiej nr 665 na odcinku Janki – droga wojewódzka nr 621 oraz pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej – drogi wojewódzkiej nr 621 na odcinku granica Powiatu Pruszkowskiego – Sękocin Nowy (Uchwała nr 179/1449/2017).
 5. Ogłoszono konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie i zaakceptowano treść ogłoszenia o konkursie (Uchwała nr 179/1450/2017).
 6. Ogłoszono konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Pruszkowie i zaakceptowano treść ogłoszenia o konkursie (Uchwała nr 179/1451/2017).
 7. Przeznaczono 1440,00 zł na ufundowanie nagród rzeczowych o wartości do 120,00 zł dla 16 laureatów eliminacji powiatowych XIX. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”, zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego przez powiatową komisję konkursową (Uchwała nr 179/1452/2017).
 8. Ogłoszono otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na podjęciu działań na rzecz umożliwienia rodzinom Powiatu Pruszkowskiego, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, integracji ze społeczeństwem oraz wyjście z izolacji społecznej (Uchwała nr 179/1453/2017).
 9. Upoważniono pana Radosława Kowalczyka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie do:
  1) składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących wystąpień o środki finansowe do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niezbędne do realizowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pruszkowskim;
  2) dysponowania środkami finansowymi otrzymanymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  3) akceptowania sprawozdań dotyczących rozliczeń z wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Uchwała nr 179/1454/2017).
 10. Podano do publicznej wiadomości wykaz lokali – powierzchni użytkowej, przeznaczonych do wynajęcia w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (Uchwała nr 179/1455/2017).
 11. Przyjęto sprawozdanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pruszkowie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie województwa w roku 2016. Skierowano sprawozdanie pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 12. Przyjęto sprawozdanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Pruszkowskiego w roku 2016. Skierowano sprawozdania pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie na dzień 11 maja 2017 r. wynosi – 224.
Liczba etatów – 217 i 29/40 w tym:

 1. 9 osób – (6 i 1/5 etatu) zatrudnionych jest w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców w Nadarzynie i Raszynie (w tym 1 osoba na zastępstwo);
 2. 6 osób przebywa na urlopie wychowawczym.

Ponadto 1 osoba skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie odbywa w Starostwie staż pracy.

 pobierz uchwały – 174 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskieg0

pobierz uchwały – 176 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 177 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 178 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 179 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz uchwały – 180 Posiedzenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

pobierz Uchwały Rady skierowane przez Zarząd

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst