Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 26/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

INFORMACJA NR 26/2017 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 16 MARCA 2017 DO 7 KWIETNIA 2017 ROKU

169. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 16 MARCA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 169/1382/2017).
 2. Podjęto decyzję o skierowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Podjęto decyzję o skierowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 4. Podjęto decyzję o skierowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie długoterminowego kredytu bankowego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęto decyzję o skierowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Pruszkowski prawa własności nieruchomości pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Podjęto decyzję o skierowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 7. Przyjęto stanowisko w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach Powiatu Pruszkowskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ew. 11/2 i 17/2 z obr. Parzniew, gm. Brwinów (Uchwała nr 169/1383/2017).
 8. Pozytywnie oceniono działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czubinie prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas” za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (Uchwała nr 169/1384/2017).
 9. Pozytywnie oceniono działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Ognisko”w Pruszkowie prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszkowie za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (Uchwała nr 169/1385/2017).
 10. Pozytywnie zaopiniowano umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, dotyczącą przekazania dotacji celowej na zadanie pn. :”Adaptacja pomieszczeń w budynku przychodni przy ulicy Drzymały 19/21 –kontynuacja zadania (m.in. zakup pierwszego wyposażenia)” (Uchwała nr 169/1386/2017).
 11. Zapoznano się z informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie dotyczącą przedłożenia sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za rok 2016. Podjęto decyzję o skierowaniu sprawozdania pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 12. Negatywnie zaopiniowano inicjatywę uchwałodawczą grupy Radnych w sprawie podjęcia stanowiska dotyczącego poselskiego projektu ustawy o ustroju st. Warszawy.
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 23 MARCA 2017 ROKU
 1. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego, przeznaczonych do wydzierżawienia (Uchwała nr 170/1387/2017).
 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu Nr 1 do umowy Nr rej. 432/B/2016 z dnia 25.10.2016 r. ze Spółką STRABAG Sp. z o.o. (Uchwała nr 170/1388/2017).
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Brwinów dotyczący współpracy przy realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3128W ul. Grodziska w Brwinowie na odcinku od posesji nr 55/57 do granicy z miastem Milanówek w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego (Uchwała nr 170/1389/2017).
 4. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy nr WI/39/2016 zawartej w dniu 09.09.2016 r., dotyczącej przebudowy drogi nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy (Uchwała nr 170/1390/2017).
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy nr WI/47/2016 zawartej w dniu 28.10.2016 r., dotyczącej przebudowy drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną oraz przebudowy drogi nr 3114W– ul. Regulskiej w Regułach na odcinku od ul. Bodycha do torów WKD w Regułach (Uchwała nr 170/1391/2017).
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu do umowy nr WI/35/2016 zawartej w dniu 06.09.2016 r., dotyczącej przebudowy drogi nr 3129W – ul. Dworcowej w Piastowie (Uchwała nr 170/1392/2017).
 7. Udzielono pełnomocnictwa radcy prawnemu Hubertowi Zawadzkiemu do reprezentowania powiatu Pruszkowskiego przed wszelkimi sądami, organami administracji rządowej i samorządowej z prawem podpisu wszystkich pism procesowych i innych dokumentów, jak również ich odbioru (Uchwała nr 170/1393/2017).
 1. Pozytywnie zaopiniowano treść umowy na nieodpłatne użyczenie składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie (Uchwała nr 170/1394/2017).
 2. Powołano skład osobowy Powiatowej Rady Rozwoju (Uchwała nr 170/1395/2017).
 3. Dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje oraz przyznano im dotacje (Uchwała nr 170/1396/2017).
 4. Przyjęto stanowisko w sprawie propozycji treści aneksu nr 2 do umowy zawartej 29 września 2015 r. pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Project Pruszków Sp. z o.o. dotyczącej warunków przebudowy i budowy ulicy Sienkiewicza w Pruszkowie (Uchwała nr 170/1397/2017).
 5. Zapoznano się z informacją Zespołu Zarządzania Kryzysowego, dotyczącą przedłożenia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa Powiatu Pruszkowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Podjęto decyzję o skierowaniu sprawozdania pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Zapoznano się z informacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, dotyczącą przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2016. Podjęto decyzję o skierowaniu sprawozdania pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 30 MARCA 2017 ROKU
 1. Przyjęto sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pruszkowskiego za 2016 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Pruszkowskiego (Uchwała nr 171/1398/2017). Podjęto decyzję o skierowaniu sprawozdania pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 rok (Uchwała nr 171/1399/2017).
 3. Odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Parkowa” w Pęcicach Małych, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe” (Uchwała nr 171/1400/2017).
 4. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Szmaragdowa (Uchwała nr 171/1401/2017).
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Nadarzyn dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej NR 3107W Pruszkowskiej w Strzeniówce w celu realizacji przez Gminę włączenia ul. Dzikiej Róży (Uchwała nr 171/1402/2017).
 6. Pozytywnie zaopiniowano treść umowy na nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego dla Zespołu szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie (Uchwała nr 171/1403/2017).
 7. Pozytywnie zaopiniowano treść umowy na nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego dla liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie (Uchwała nr 171/1404/2017).
 8. Zlecono Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pruszków z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oaz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „XXXII Rajd Szlakiem Naszej Historii 2017” w okresie od 10 kwietnia 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. (Uchwała nr 171/1405/2017).
 9. Ustalono podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (Uchwała nr 171/1406/2017).
 10. Ustalono zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku (Uchwała nr 171/1407/2017).
 11. Zapoznano się z informacją Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie, dotyczącą przedłożenia sprawozdania z działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Pruszkowskiego za rok 2016. Podjęto decyzję o skierowaniu sprawozdania pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 06 KWIETNIA 2017 ROKU
 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 rok (Uchwała nr 172/1408/2017).
 2. Skierowano wniosek do Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Pruszkowski z dniem 1 stycznia 1999 roku własności nieruchomości zajętej pod część drogi publicznej o kategorii powiatowej Sękocińskiej, oznaczonej jako działka nr ew. 807/1 o pow. 0,0187 ha z obrębu 19 – Wolica w gm. Nadarzyn (Uchwała nr 172/1409/2017).
 3. Zaakceptowano treść porozumienia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Gminą Miastem Piastów w sprawie określenia warunków dokonania zamiany części nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ew. 315 i 330/1 z obr. 3 Miasta Piastowa (Uchwała nr 172/1410/2017).
 4. Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 434 o pow. 0,4575 ha z obr. 19 m. Pruszkowa, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą KWWA1P/00019877/1 (Uchwała nr 172/1411/2017).
 5. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 11 do umowy nr 3/WTZ-P/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pruszkowie  (Uchwała nr 172/1412/2017).
 6. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 15 do umowy nr 2/WTZ/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czubinie (Uchwała nr 172/1413/2017).
 7. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Gminą Raszyn dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w 2017 r. w formie dotacji celowej, dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie inwestycji pn. ”Przebudowa drogi nr 3118W – ul. Źródlana w Falentach Dużych wraz z przebudową przepustów”. (Uchwała nr 172/1414/2017).
 8. Zapoznano się z informacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, dotyczącą przedłożenia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie za rok 2016 rok. Podjęto decyzję o skierowaniu sprawozdania pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 1. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 07 KWIETNIA 2017 ROKU
 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie dotyczącej przekazania dotacji celowej na zadanie pn.: „Dostosowanie obiektów SPZZOZ w Pruszkowie do wymogów rozporządzenia” (Uchwała nr 173/1415/2017).
 2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr173/1416/2017).

 

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie na dzień 06.04.2017 r. wynosi – 225.

Liczba etatów – 218 i 9/40 w tym:

 1. 9 osób – (6 i 1/5 etatu) zatrudnionych jest w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców
  w Nadarzynie i Raszynie (w tym 1 osoba na zastępstwo);
 2. 6 osób przebywa na urlopie wychowawczym.

Ponadto 1 osoba skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie odbywa w Starostwie staż pracy.

 

pobierz uchwały – 169 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 170 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 171 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 172 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 173 posiedzenie Zarządu

projekty uchwał Rady skierowane przez Zarząd

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst