Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

UWAGA – zmiany systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska od 2013 roku

Aktualności

Z dniem 1 stycznia 2013r. nastąpiła zmiana systemu naliczania opłat z półrocznego na roczny w wyniku wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), zwanej dalej „Poś”, w art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012r., poz. 1342).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 285, 286, 287 i 289 Poś, podmioty korzystające ze środowiska naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów, jednocześnie składając marszałkowi województwa „Wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za dany rok kalendarzowy, począwszy od 2013 roku, w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

W związku z powyższym, wykazy i opłaty za korzystanie ze środowiska za 2013 rok należy przesyłać marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 marca 2014r., pamiętając o zwolnieniu z wnoszenia opłat rocznych za dany rodzaj korzystania ze środowiska w przypadku, gdy ich wysokość nie przekroczy kwoty 800 zł.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 25 ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, zaległe opłaty oraz wykazy dotyczące korzystania ze środowiska za okresy wcześniejsze tj. do II półrocza 2012r. włącznie, należy naliczać i sporządzać w sposób dotychczasowy, czyli w systemie półrocznym.

autor:http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/aktualnosci/19690
umieszczono na stronie Powiatu Pruszkowskiego zgodnie z prośbą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst