XXX sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXX sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 28 marca 2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-328/17/.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 /BRZ-318/17/.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie długoterminowego kredytu bankowego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
  /BRZ-319/17/.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Pruszkowski prawa własności nieruchomości /BRZ-320/17/.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. /BRZ-321/17/.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /BRZ-322/17/.
 11. Przyjęcie sprawozdania Zespołu Ośrodków Wsparcia: Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piastowie z działań podjętych w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w roku 2016 /BRZ-323/17/.
 12. Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018 za rok 2016 /BRZ-324/17/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego
  na 2017 rok /BRZ-326/17/.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie podjęcia stanowiska dotyczącego poselskiego projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy /BRZ-327/17/.
 15. Informacja Nr 25/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 20 stycznia 2017 r.
  do 09 marca 2017 r. /BRZ-325/17/.
 1. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Powiatu Pruszkowskiego

 Dariusz Nowak

Skip to content