Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXX sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

XXX sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 28 marca 2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BRZ-328/17/.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 /BRZ-318/17/.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie długoterminowego kredytu bankowego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
  /BRZ-319/17/.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Pruszkowski prawa własności nieruchomości /BRZ-320/17/.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. /BRZ-321/17/.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /BRZ-322/17/.
 11. Przyjęcie sprawozdania Zespołu Ośrodków Wsparcia: Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piastowie z działań podjętych w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w roku 2016 /BRZ-323/17/.
 12. Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018 za rok 2016 /BRZ-324/17/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego
  na 2017 rok /BRZ-326/17/.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie podjęcia stanowiska dotyczącego poselskiego projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy /BRZ-327/17/.
 15. Informacja Nr 25/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 20 stycznia 2017 r.
  do 09 marca 2017 r. /BRZ-325/17/.
 1. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Powiatu Pruszkowskiego

 Dariusz Nowak

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst