Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacje o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

Informacja nr 25/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 20 stycznia do 9 marca 2017 roku.

Informacja nr 25/2017 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

158. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 20 STYCZNIA 2017 ROKU

 1. Uchwalono regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. (Uchwała nr 158/1337/2017)

159. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 26 STYCZNIA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 159/1338/2017)
 2. Podjęto decyzję o skierowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017 pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 3. Podjęto decyzję o skierowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 4. Podjęto decyzję o skierowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w  sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Pozytywnie zaopiniowano umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. (Uchwała nr 159/1339/2017)
 6. Upoważniono naczelnika Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska do wyboru lokalizacji sygnalizacji świetlnych realizowanych na drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego. (Uchwała nr 159/1340/2017)
 7. Postanowiono przeprowadzić postępowanie w sprawie sprzedaży dwóch samochodów osobowych stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego. (Uchwała nr 159/1341/2017)
 8. Pozytywnie zaopiniowano treść umowy dotyczącej nieodpłatnego użyczenia składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego. (Uchwała nr 159/1342/2017)
 9. Zlecono Fundacji „Toto Animo” realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z pominięciem otwartego konkursu. (Uchwała nr 159/1343/2017)
 10. Przyjęto informację Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dot. decyzji nr 102.2016 z dnia 9 stycznia 2017 roku Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 11/2 obr. 01 m. Brwinów, nr ew. 44 obr. 01 m. Brwinów i nr ew. 236 obr. 06 m. Brwinów – będących własnością Skarbu Państwa, oddanych w trwały zarząd GDDKiA.
 11. Przyjęto informację Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dot. decyzji nr 103.2016 z dnia 9 stycznia 2017 roku Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 134 z obrębu Biskupice gm. Brwinów – będącej własnością Skarbu Państwa, oddanej w trwały zarząd GDDKiA.
 12. Przyjęto informację Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dot. decyzji nr 7/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku znak GNR.6831.59.2016(JO) Wójta Gminy Raszyn zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ew. 47/2, nr ew. 49/2 i nr ew. 50/2 obr. Sękocin Stary, gm. Raszyn.
 13. Przyjęto informację Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska dot. zestawienia wyposażenia dodatkowego, które jest realizowane lub planowane jest do zrealizowania w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6.
 14. Zapoznano się z pismem Przemysłówka Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding o nr PH/404/2015 z dnia 23 stycznia 2017 roku dot. budowy siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana przy ul. Daszyńskiego 6 w Pruszkowie.
 15. Zapoznano się z pismem Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie o nr ZTM-PTA-
  -PTA1.6714.2.2017.ADA z dnia 13 stycznia 2017 roku dot. organizacji komunikacji zastępczej w czasie remontu linii kolejowej 447 oraz przesłanego projektu stałej organizacji ruchu na ul. Sienkiewicza w Pruszkowie.

160. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 2 LUTEGO 2017 ROKU

 1. Skierowano do Wojewody Mazowieckiego wniosek w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Pruszkowski z dniem l stycznia 1999 r. własności nieruchomości zajętej pod cześć drogi publicznej o kategorii powiatowej nr 4108W, położonej we wsi Milęcin w gminie Brwinów, oznaczonej jako projektowana działka nr ew. 52/9 o pow. 0,0137 ha z obrębu 12 Milęcin w gm. Brwinów. (Uchwała nr 160/1344/2017)
 2. Przyjęto sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski za rok 2016. (Uchwała nr 160/1345/2017)
 3. Udzielono upoważnienia Panu Piotrowi Borowcowi – naczelnikowi Biura Rady i Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu powiatu nadzorującym pracę Biura Rady i Zarządu w danym zakresie. (Uchwała nr 160/1346/2017)
 4. Udzielono upoważnienia Panu Krzysztofowi Bukowskiemu – zastępcy naczelnika Biura Rady i Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8 000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu powiatu nadzorującym prace Biura Rady i Zarządu w danym zakresie. (Uchwała nr 160/1347/2017)
 5. Udzielono upoważnienia Panu Pawłowi Kostrzewskiemu – naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8 000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu powiatu nadzorującym prace Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w danym zakresie. (Uchwała nr 160/1348/2017)
 6. Udzielono upoważnienia Panu Piotrowi Aniołkowi – zastępcy naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8 000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu powiatu nadzorującym pracę Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w danym zakresie. (Uchwała nr 160/1349/2017)
 7. Udzielono upoważnienia naczelnikowi Wydziału Obsługi Urzędu – Witoldowi Dąbrowskiemu do samodzielnego wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowań o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących prowadzenia bieżącej korespondencji z wykonawcami, z wyłączeniem informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postepowania. (Uchwała nr 160/1350/2017)
 8. Udzielono upoważnienia zastępcy naczelnika Wydziału Obsługi Urzędu – Marcie Ciarka-Matysiak do samodzielnego wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowań o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących prowadzenia bieżącej korespondencji z wykonawcami, z wyłączeniem informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postepowania.(Uchwała nr 160/1351/2017)
 9. Zapoznano się z wnioskiem Radnych Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 stycznia 2017 r., dotyczącego podjęcia na sesji Rady Powiatu w dniu 7 lutego 2017 r. uchwał w sprawie: a)powierzenia Gminie Nadarzyn zadań z zakresu założenia i prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Nadarzynie;
  b) ustalenia planu sieci publicznych szkól ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, załączonych w projektach.
 10. Zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dot. decyzji Nr 4/2017 z dnia 17.01.2017 r. znak: GN.6831.81.2016.EF, zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 6/1 br. Parzniew, gm. Brwinów.
 11. Zapoznano się z informacją Wydziału Obsługi Urzędu dot. planu zamówień publicznych Powiatu Pruszkowskiego przewidzianych do realizacji w 2017 roku.
 12. Zapoznano się z informacją Biura Rady i Zarządu dot. oferty Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski na przygotowanie i przeprowadzenie jednoetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję zagospodarowania Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie wraz z towarzyszącymi terenami przestrzeni publicznej.
 13. Zapoznano się z informacją Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w sprawie zamiaru aplikowania przez SPZZOZ w Pruszkowie o środki finansowe w ramach projektu NFOŚiGW o nazwie „Poprawa Jakości Powietrza cz.2 – Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” i koniecznością wykonania audytu energetycznego w budynku Szpitala Powiatowego.

 161. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 3 LUTEGO 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 161/1352/2017)
 2. Negatywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn zadań z zakresu założenia i prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Nadarzynie, złożony przez grupę radnych Powiatu Pruszkowskiego w dniu 27 stycznia 2017 r. (Uchwała nr 161/1353/2017)
 3. Negatywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, złożony przez grupę radnych Powiatu Pruszkowskiego w dniu 27 stycznia 2017 r. (Uchwała nr 161/1354/2017)

162. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 7 LUTEGO 2017 ROKU

 1. Uchylono uchwałę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Nr 161/1352/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 162/1355/2017)
 2. Pozytywnie zaopiniowano autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
  do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017.
  (druk nr BRZ – 308/2017)

163. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 7 LUTEGO 2017 ROKU

 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn zadań z zakresu założenia i prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Nadarzynie, złożony przez grupę radnych Powiatu Pruszkowskiego w dniu 27 stycznia 2017 r., z zastrzeżeniem wprowadzenia zmian o charakterze legislacyjnym. (Uchwała nr 163/1356/2017)

164. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 9 LUTEGO 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego
  na 2017 r. (Uchwała nr 164/1357/2017)
 2. Skierowano wniosek do Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Pruszkowski z dniem 1 stycznia 1999 roku własności nieruchomości zajętej pod część drogi publicznej o kategorii powiatowej ul  Brzozowej w Pruszkowie, oznaczonej jako część działki nr ew. 3/2 o pow. 0,1972 ha z obrębu 20 w Pruszkowie. (Uchwała nr 164/1358/2017)
 3. Skierowano wniosek do Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Pruszkowski z dniem 1 stycznia 1999 roku własności nieruchomości zajętej pod część drogi publicznej o kategorii powiatowej (ul. Rolna), oznaczonej jako działka nr ew. 127 o pow. 3,2069 ha z obrębu 3 – Kajetany w gm. Nadarzyn. (Uchwała nr 164/1359/2017)
 4. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego, przeznaczonych do sprzedaży. (Uchwała nr 164/1360/2017)
 5. Wprowadzono zmiany w załączniku do uchwały nr 158/1337/2017 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. (Uchwała nr 164/1361/2017)
 6. Przyjęto informację Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dot. nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego, zaplanowanych do sprzedaży.
 7. Przyjęto informację Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dot. budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2844W i 2842W.
 8. Przyjęto informację Wydziału Edukacji i Sportu dot. planowanej liczby oddziałów klas pierwszych oraz minimalnej liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych
  w roku szkolnym 2017/2018 do szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.
 9. Zapoznano się z informacją Zespołu ds. opracowania strategii i koncepcji działań
  na rzecz systemowych rozwiązań, dotyczących wsparcia osób dorosłych z autyzmem
  i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju w ramach Zespołu Ochrony Zdrowia
  i Pomocy Społecznej.
 10. Przyjęto informację Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie dot. podjętych przez Dyrekcję SPZ ZOZ decyzjach
  w ramach zobowiązań nałożonych przez Komisję Zdrowia Rady Powiatu Pruszkowskiego w związku z wypowiedzeniem podmiotom leczniczym umów najmu pomieszczeń w budynku przychodni przy ul. Drzymały 19/21 ze skutkiem
  na 31 marca 2017 r.
 11. Przyjęto sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie z udzielonej pomocy publicznej za IV kwartał 2016 r.
 12. Przyjęto sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie z udzielonej pomocy publicznej w 2016 r.
 13. Przyjęto informację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie dot. oceny sprawozdań za IV kwartał 2016 r, przygotowanych przez Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Domy Pomocy Społecznej, prowadzone na terenie Powiatu Pruszkowskiego
 14. Przyjęto informację Biura Rady i Zarządu Powiatu dot. złożonego wniosku spółki ResPublic Sp. z o.o., działającej z pełnomocnictwa Wójta Gminy Raszyn o wydanie opinii w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata
  2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna (ustalenia co do zgodności Gminnego Programu Rewitalizacji ze Strategią Powiatu w odniesieniu do inwestycji przewidzianych w Programie Rewitalizacji).
 15. Zapoznano się z informacją nt. odbioru I etapu budowy Liceum Ogólnokształcącego
  Tomasza Zana w Pruszkowie.

165. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 16 LUTEGO 2017 ROKU

Posiedzenie zostało otwarte. Przed przyjęciem porządku obrad stwierdzono brak quorum i posiedzenie zamknięto.

166. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGOW DNIU 23 LUTEGO 2017 ROKU

 1. Przyjęto ślubowanie dwóch pracowników samorządowych i wręczono zaświadczenia
  o zdaniu przez nich egzaminu.
 2. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 166/1362/2017)
 3. Skierowano do Wojewody Mazowieckiego wniosek w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Pruszkowski z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości zajętej pod część drogi publicznej o kategorii powiatowej (Aleja Kasztanowa), oznaczonej jako działka nr ew. 169/1 o pow. 3,6894 ha z obrębu 6 – Młochów w gm. Nadarzyn. (Uchwała nr 166/1363/2017)
 4. Umorzono postępowanie administracyjne w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica – część I” obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Granica oraz działkę
  nr ew.1115 w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś. (Uchwała nr 166/1364/2017)
 5. Pozytywnie zaopiniowano treść porozumienia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim
  a Gminą Nadarzyn, dotyczącego powierzenia Gminie Nadarzyn prowadzenia zadania publicznego polegającego na założeniu i prowadzeniu liceum ogólnokształcącego
  z siedzibą w Nadarzynie. (Uchwała nr 166/1365/2017)
 6. Powołano trzy komisje konkursowe opiniujące oferty na realizację zadań publicznych,
  o których mowa w uchwale Zarządu Powiatu Pruszkowskiego nr 157/1336/2017
  z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. (Uchwała nr 166/1366/2017)
 7. Przyjęto informację Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dot. doręczenia Powiatowi Pruszkowskiemu w dniu 10.02.2017 r. jako stronie, decyzji Nr 10/2017 z dnia 07.02.2017 r. znak: GNR.6831.2.2017(JO), zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ew. 45/2 obr. Dawidy Bankowe, gm. Raszyn. Przychylono się do propozycji Wydziału
  i postanowiono o nie składaniu odwołania.
 8. Zapoznano się z pismem firmy HUPAC Terminal Brwinów Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 406, 02-017 Warszawa, dot. ustanowienia służebności gruntowej
  na nieruchomościach należących do Powiatu Pruszkowskiego oznaczonych
  w ewidencji gruntów jako działki nr 11/2 oraz 17/2.
 9. Zapoznano się z informacją Wydziału Architektury dot. przedłożenia wniosku
  do Prezydenta Miasta Pruszkowa o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Wyględówek w Pruszkowie.
 10. Zapoznano się z pismem Burmistrza Miasta Piastowa w sprawie ponownego wystąpienia o wyrażenie zgody na zmianę decyzji Burmistrza miasta Piastowa nr 52W/08 z dnia 27.10.2008 r. dla inwestycji dotyczącej budowy kompleksu budynków biurowych i osiedla domów mieszkalnych wielorodzinnych i rozbiórki istniejących budynków na terenie działki nr ew. 275 obr. 4 przy ul. Warszawskiej 1 w Piastowie.
 11. Przyjęto informację Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych dot. projektu wniosku do Prezydenta Miasta Pruszkowa o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Rozbudowy i przebudowy liceum ogólnokształcącego
  Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
 12. Przyjęto informację Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska dot. propozycji lokalizacji sygnalizacji świetlnych na drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego
  do realizacji w ramach budżetu na 2017 r.
 13. Przyjęto informację Wydziału Edukacji i Sportu wniosku Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Mądra Sówka” o zwiększenie dotacji do wysokości złożonego wniosku o udzielenie dotacji na rok 2017. Przyjęto rekomendację Wydziału
  i postanowiono o nie przychylaniu się prośbie.
 14. Przyjęto informację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie dot. ocen sprawozdań końcowych z realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, to jest prowadzenia na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowych Domów Samopomocy.
 15. Przyjęto informację Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w sprawie planowanych kosztów wyposażenia dodatkowego dla Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6.

167. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 02 MARCA 2017 ROKU

 1. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików – Bąki w Pruszkowie – Korczaka, określony we wniosku Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 10.02.2017 r. (Uchwała nr 167/1367/2017)
 2. Nie wyrażono zgody na zmianę warunków zabudowy dla inwestycji przedstawionej w piśmie Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 13.02.2017 r., dla działki nr ew. 275 obr. 4 położonej przy ul. Warszawskiej 1 w Piastowie. (Uchwała nr 167/1368/2017)
 3. Udzielono pełnomocnictwa Panu Pawłowi Kostrzewskiemu do akceptowania projektów umów wykonawców inwestycji realizowanych na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego, zawieranymi z podwykonawcami, a także podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, oraz  do zgłaszania sprzeciwu i zastrzeżeń do nich.(Uchwała nr 167/1369/2017)
 4. Udzielono pełnomocnictwa Panu Pawłowi Kostrzewskiemu do wyrażania zgody
  na zmianę kierowników budów oraz kierowników robót przez wykonawców realizujących zadania inwestycyjne. (Uchwała nr 167/1370/2017)
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Michałowice dotyczący udostępnienia terenu pod przystanki komunikacyjne usytuowane w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Michałowice. (Uchwała nr 167/1371/2017)
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia ze spółką MPM Sp. z o.o. spółka komandytowa dotyczący użyczenia odcinka drogi powiatowej Nr 3115W
  (ul. Brzozowej) w Pruszkowie i Nowej Wsi w celu wykonania projektu budowlanego oraz przebudowy ww. drogi. (Uchwała nr 167/1372/2017)
 7. Zatwierdzono plany pracy na rok 2017 dla Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w Czubinie, prowadzonego na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego przez Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas”. (Uchwała nr 167/1373/2017)
 8. Zatwierdzono plan pracy na rok 2017 dla Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Pruszkowie, prowadzonego na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
  w Pruszkowie. (Uchwała nr 167/1374/2017)
 9. Powołano Zespół do spraw Wdrażania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2012-2017.(Uchwała nr 167/1375/2017)
 10. Przyjęto sprawozdanie Zespołu Ośrodków Wsparcia: Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piastowie
  z działalności Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie za rok 2016.
 11. Przyjęto sprawozdanie Zespołu Ośrodków Wsparcia: Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piastowie
  z działań podjętych w ramach realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w roku 2016.
 12. Przyjęto informację Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  doręczenia Powiatowi Pruszkowskiemu w dniu 20.02.2017 r. jako stronie, decyzji Nr 8/2017 z dnia 16.02.2017 r. znak: GG.6831.1.71.2016(MK), zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ew. 173/8 obr. Strzeniówka, gm. Nadarzyn. Przychylono się do rekomendacji Wydziału co do niezgłaszania uwag w kwestii zgodności podziału nieruchomości z planem.
 13. Przyjęto informację Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dot. odpowiedzi Burmistrza Gminy Brwinów, na pismo Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2016 r., w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Pruszkowskiego 5 nieruchomości stanowiących własność Gminy Brwinów, a znajdujących się pod urządzonymi powiatowymi drogami publicznymi ul. Wilsona i ul. Sportową. Przychylono się do rekomendacji wydziału co do powstrzymania się od procedowania w sprawie.
 14. Zapoznano się z informacją Biura Rady i Zarządu dot. oferty Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski na przygotowanie i przeprowadzenie jednoetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję zagospodarowania Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie wraz z towarzyszącymi terenami przestrzeni publicznej.
 15. Zapoznano się z informacją pana Krzysztofa Rymuzy w sprawie spotkania z Burmistrzem Gminy Brwinów – panem Arkadiuszem Kosińskim w kwestii m. in. porozumienia w sprawie wiaduktu przy ulicy Grunwaldzkiej.
 16. Zapoznano się z informacją pani Ewy Borodzicz w sprawie przekazania ustaleń po spotkaniu z Ministrem Zdrowia – Senatorem panem Konstantym Radziwiłłem.
 17. Zapoznano się z informacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie dot. „Głównych założeń planu naprawczego SPZ ZOZ w Pruszkowie – 27 lutego 2017 r.”

168. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 09 MARCA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 168/1376/2017)
 2. Podjęto decyzję o skierowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego
  w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 3. Wyrażono zgodę właścicielską na usunięcie drzew rosnących na części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pruszkowskiego położonej w Brwinowie w rejonie
  Pszczelińskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki
  nr ew. od nr 60/1 do nr 60/5, 60/15, 60/18, 60/19, 60/22, 60/23, 60/26, 60/27, od nr 60/30 do nr 60/55, oraz od nr 70/1 do nr 70/13, obręb 18, m. Brwinów, o powierzchni 19,7071 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer WA1P/00049914/2.(Uchwała nr 168/1377/2017)
 4. Ustalono plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski. (Uchwała nr 168/1378/2017)
 5. Przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres
  II kwartału 2017 roku. (Uchwała nr 168/1379/2017)
 6. Pozytywnie zaopiniowano umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie dotyczącej przekazania dotacji celowej na zadanie
  : „Szkolenia pracowników Szpitala Powiatowego w Pruszkowie”.(Uchwała nr 168/1380/2017)
 7. Przyjęto sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 rok Muzeum Dulag 121 Samorządowej Instytucji Kultury wraz ze sprawozdaniem z działalności merytorycznej Muzeum Dulag 121 Samorządowej Instytucji Kultury Powiatu Pruszkowskiego 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r. (Uchwała nr 168/1381/2017)
 8. Zapoznano się z informacją Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych dot. realizacji projektu pt. „Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim” współfinansowanego
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 9. Zapoznano się z informacją Biura Rady i Zarządu w sprawie HUPAC Terminal Brwinów Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 125/127 lok. 406, 02-017 Warszawa.
 10. Zapoznano się z informacją Biura Rady i Zarządu dot. oferty Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski na przygotowanie i przeprowadzenie jednoetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję zagospodarowania Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie wraz z towarzyszącymi terenami przestrzeni publicznej.
 11. Przyjęto sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016 – 2018 za rok 2016.

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie na dzień 9.03.2017 r. wynosi – 222.

Liczba etatów – 216 i 9/40 w tym:

 1. 9 osób – (6 i 1/5 etatu) zatrudnionych jest w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców
  w Nadarzynie i Raszynie (w tym 1 osoba na zastępstwo);
 2. 6 osób przebywa na urlopie wychowawczym.

Ponadto 1 osoba skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie odbywa w Starostwie staż.

pobierz uchwały – 158 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 159 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 160 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 161 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 162 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 163 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 164 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 166 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 167 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 168 posiedzenie Zarządu

projekty uchwał Rady skierowane przez Zarząd

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst