Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nieodpłatna pomoc prawna

Aktualności

W Powiecie Pruszkowskim dostępna jest nieodpłatna pomoc prawna m.in. dla osób młodych, najbiedniejszych, seniorów, kombatantów i weteranów. Dzięki współpracy z gminami i organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu powstały miejsca, w których bezpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci.

Od stycznia 2017 r. otwarte są punkty w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4, w Piastowie przy ul. Namysłowskiego 11 oraz w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 20 i al. Krakowskiej 29. Pomoc prawna w założeniu jest udzielana w każdym z tych miejsc przeciętnie pięć dni w tygodniu przez co najmniej cztery godziny dziennie. Zlikwidowane zostały natomiast dwa punkty, które funkcjonowały w zeszłym roku: w Opaczy Kolonii (gm. Michałowice) i w Pruszkowie przy ul. Promyka 24/26.

Kto może skorzystać?
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z 2016 r. poz. 186) nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
8) która jest w ciąży.

Pomoc można uzyskać w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz podatkowego z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykluczone z poradnictwa jest również prawo celne, dewizowe, handlowe oraz sprawy dotyczące działalności gospodarczej.
Zakres pomocy obejmuje udzielanie porad na temat obowiązujących przepisów, sposobów rozwiązania problemów, przygotowanie projektów pism z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach, a także sporządzanie wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest również w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Zainteresowana osoba, aby taką pomoc uzyskać, przedkłada dokument potwierdzający ciążę oraz wypełnia stosowne oświadczenie.

Punkty, w których porad udzielają radcowie prawni i adwokaci:

Pruszków, ul. Gomulińskiego 4
poniedziałek: 8.00 – 12.00
wtorek: 16.00 – 20.00
środa: 8.00 – 12.00
czwartek: 16.00 – 20.00
piątek: 11.00 – 15.00

Raszyn, ul. Poniatowskiego 20
poniedziałek: 12.00 – 16.00
wtorek: 14.00 – 18.00
środa: 9.00 – 13.00
czwartek: 9.00 – 13.00
piątek: 14.00 – 18.00

Piastów, ul. Namysłowskiego 11
poniedziałek: 10.00-14.00
wtorek: 15.00 – 19.00
środa: 9.00 – 13.00
czwartek: 15.00 – 19.00
piątek: 10.00 – 14.00

Punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe, w których porad udzielają radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, a także osoby z wykształceniem prawniczym, posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej:

Pruszków, ul. Gomulińskiego 4
poniedziałek: 14.00 – 18.00
wtorek: 9.00 – 13.00
środa: 14.00 – 18.00
czwartek: 9.00 – 13.00
piątek: 16.00 – 20.00

Raszyn, al. Krakowska 29
poniedziałek: 15.00 – 19.00
wtorek: 9.00 – 13.00
środa: 15.00 – 19.00
czwartek: 8.00 – 12.00
piątek: 15.00 – 19.00

Piastów, ul. Namysłowskiego 11
poniedziałek: 14.00 – 18.00
wtorek: 11.00 – 18.00
środa: 13.00 – 17.00
czwartek: 11.00 – 15.00
piątek: 14.00 – 18.00

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst