Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pomóż w opracowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych (ANKIETA)

Aktualności, Ogłoszenia, Samorząd

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego powołał specjalny zespół, którego zadaniem będzie gromadzenie i opracowanie materiałów niezbędnych do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu.

Strategia będzie miała za zadanie przedstawić działania, które wskażą kierunki rozwoju i funkcjonowania podmiotów mających wpływ na rozwiązywanie problemów społecznych na terenie powiatu. Skoncentrowana będzie na  najważniejszych problemach jakim są przede wszystkim bezrobocie, niepełnosprawność, ubóstwo i bezradność. Udział przedstawicieli środowiska lokalnego, odczucia mieszkańców powiatu oraz problemy i doświadczenia kobiet i mężczyzn będą stanowić integralny element konstrukcji dokumentu. Opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych wynika z obowiązku prawnego nałożonego na samorząd powiatowy tj. art.19 pkt 1 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka po konsultacji z właściwymi gminami.

Strategia rozwiazywania problemów społecznych winna być́ podporządkowana celom polityki społecznej. Przy jej opracowywaniu powinni brać́ udział mieszkańcy, instytucje i inne podmioty społeczne, którym przede wszystkim ma służyć. Dlatego zapraszamy do wypełnienia załączonych formularzy ankiet mających na celu identyfikację problemów społecznych oraz zbadania równości szans kobiet i mężczyzn.

Wypełnione ankiety prosimy zwrócić do dnia 20 lutego 2017 r. na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Drzymały 30 w Pruszkowie, lub mailowo na adres: pcpr@powiat.pruszkow.pl

Druk do pobrania: „Problemy społeczne w opinii mieszkańców powiatu”

Druk do pobrania: „Równość szans kobiet i mężczyzn”

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst