Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 24/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

Informacja nr 24/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 9 grudnia do 19 stycznia 2017 roku.

 149 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 14 GRUDNIA 2016 ROKU

 1. Przyjęto ślubowanie i wręczono akt nadania stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego.
 2. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy. (Uchwała nr 149/1288/2016)
 3. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy. (Uchwała nr 149/1289/2016)
 4. Skierowano do Wójta Gminy Raszyn wniosek o dokonanie z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 45/2 z obrębu Dawidy Bankowe gm. Raszyn. (Uchwała nr 149/1290/2016)
 5. Przyjęto informację dotyczącą decyzji Starosty Pruszkowskiego nr 159/2016
  oraz 160/2016 w sprawie odszkodowań za grunty pod budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2844W i 2842W w Podolszynie Nowym.
 6. Przyjęto informację na temat wniosku złożonego przez Zespół Ośrodków Wsparcia
  w Piastowie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
 7. Zapoznano się z projektem porozumienia z firmą Archimedia.
 8. Przyjęto informację nt. kosztów prowadzenia dwóch filii Wydziału Obsługi Mieszkańców (w Nadarzynie i w Raszynie).

  150 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 19 GRUDNIA 2016 ROKU

 1. Pozytywnie zaopiniowano autopoprawki Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
  do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. (druk nr BR – 292/2016)
 2. Pozytywnie zaopiniowano autopoprawki Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
  do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2017. (druk nr BR-293/2016)
 3. Pozytywnie zaopiniowano umowę z Samorządową Instytucją Kultury Muzeum
  Dulag 121 w Pruszkowie dotyczącą przekazania dotacji celowej na zadanie
  „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach ekspozycyjnych i w pomieszczeniach biurowych w Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie”. (Uchwała nr 150/1291/2016)

151 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 22 GRUDNIA 2016 ROKU

 1. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, obejmującej obszar nr 5, stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów. (Uchwała nr 151/1292/2016)
 2. Wyrażono zgodę na warunki zabudowy przedstawione we wniosku Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 06.12.2016 r. w sprawie znak: WA.6732.288.2016. (Uchwała
  nr 151/1293/2016)
 3. Nie wyrażono zgody na zrzeczenie się odszkodowań za wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiące własność Powiatu Pruszkowskiego objętych decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 280/II/2016 z dnia 12.08.2016 r.
  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do paramentów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda – Paszków o długości 11,6 km”. (Uchwała nr 151/1294/2016)
 4. Przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres
  I kwartału 2017 r. (Uchwała nr 151/1295/2016)
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu Nr 3 do porozumienia Nr rej. 13/B/2014
  z dnia 04.02.2014 r. ze Spółką YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o. (Uchwała
  nr 151/1296/2016)
 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt Aneksu nr 1 do porozumienia Nr rej. 251/B/2016
  z dnia 30.06.2016 r. ze Spółką MERCUS DEVELOPMENT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. (Uchwała nr 151/1297/2016)
 7. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Nadarzyn dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3106W (ul. Warszawskiej w Nadarzynie) i Nr 3107W (ul. Pruszkowskiej w Nadarzynie)
  w celu realizacji przez Gminę włączenia ul. Turystycznej w drogę powiatową Nr 3106W oraz ul. Przejazdowej w drogę powiatową Nr 3107W. (Uchwała
  nr 151/1298/2016)
 8. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Nadarzyn dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3101W (ul. Mazowieckiej w Młochowie) w celu realizacji przez Gminę włączenia ul. Słonecznej. (Uchwała nr 151/1299/2016)
 9. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia dotyczący współpracy w zakresie budowy wewnętrznej tzw. „małej obwodnicy” Miasta Piastowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą. (Uchwała nr 151/1300/2016)
 10. Zapoznano się z pismem firmy Archimedia, dotyczącym porozumienia w sprawie budowy internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
  przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie.
 11. Zapoznano się z informacją Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska w sprawie wskazania osoby do prowadzenia negocjacji dotyczących współpracy w realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W
  – ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty” i wyznaczono osoby reprezentujące Powiat.
 12. Zapoznano się z informacją Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
  w sprawie pisma Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SPZZOZ w Pruszkowie z dnia 12 grudnia 2016 r. dotyczącego wyjaśnień niezgodnego z procedurami przewiezienia pacjentki przez zespół ratownictwa medycznego.
 13. Zapoznano się z wystąpieniem pokontrolnym z kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie (za okres od 01.01.2015
  do 30.09.2016 r.).
 14. Zapoznano się z informacją dotyczącą przyjęcia przez Komisję Zdrowia i Spraw Społecznych wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu o spowodowanie wycofania decyzji Dyrektora SPZ ZOZ, dotyczącej wypowiedzenia umowy najmu z NZOZ „Przychodnia Lekarska Zdrowie” w Pruszkowie przy ul. Drzymały 19/21 oraz podjęcie rozmów w tej sprawie.
 15. Zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dotyczącą decyzji Nr 60/2016 znak: GNR.6831.50.2015(JO) zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ew. 101 i nr ew. 103 obr. Podolszyn Nowy, gm. Raszyn i nie złożono odwołania.

152 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 23 GRUDNIA 2016 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 r. (Uchwała nr 152/1301/2016)
 2. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 9 do umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w latach budżetowych 2015-2016”. (Uchwała nr 152/1302/2016)
 3. Na podstawie pozytywnej opinii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Pruszkowie zatwierdzono zmieniony plan finansowy działań Warsztatu Terapii Zajęciowej „Ognisko” w Pruszkowie, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie
  na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszkowie, z siedzibą
  w Pruszkowie. (Uchwała nr 152/1303/2016)
 4. Na podstawie pozytywnej opinii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Pruszkowie zatwierdzono zmieniony plan finansowy działań Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czubinie, prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas”, z siedzibą w Bramkach. (Uchwała nr 152/1304/2016)
 5. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W –
  Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności,
  ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty”. (Uchwała
  nr 152/1305/2016)

153 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 29 GRUDNIA 2016 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 r. (Uchwała nr 153/1306/2016)
 2. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia ze Spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części ul. Promyka, ul. 3-go Maja, ul. Żbikowskiej, ul. Długiej, ul. Warsztatowej i ul. Broniewskiego w Pruszkowie w celu realizacji przez Spółkę budowy magistral na terenie Pasma Pruszkowskiego. (Uchwała nr 153/1307/2016)
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia ze Spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części ul. Bohaterów Wolności i Warszawskiej w Piastowie oraz ul. Długiej w Pruszkowie w celu realizacji przez Spółkę budowy kolektora C-bis. (Uchwała nr 153/1308/2016)
 4. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Sękocin Nowy i Laszczki w Gminie Raszyn – rejon projektowanej drogi wojewódzkiej nr 721. (Uchwała nr 153/1309/2016)
 5. Pozytywnie zaopiniowano umowę z Książnicą Pruszkowską o udzielenie dotacji. (Uchwała nr 153/1310/2016)
 6. Wybrano ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej
  – prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach budżetowych 2017-2018. (Uchwała nr 153/1311/2016)
 7. Wybrano ofertę na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w latach budżetowych 2017-2020. (Uchwała
  nr 153/1312/2016)
 8. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie budowy bezkolizyjnego połączenia drogowego w Pruszkowie przez linię kolejową relacji Warszawa-Żyrardów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. (Uchwała
  nr 153/1313/2016)
 9. Pozytywnie zaopiniowano treść umowy użyczenia od Gminy Raszyn lokalu w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. (Uchwała nr 153/1314/2016)
 10. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr 4 do porozumienia w sprawie utworzenia
  w Gminie Nadarzyn filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego
  w Pruszkowie. (Uchwała nr 153/1315/2016).
 11. Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
  i rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu przez Gminę Raszyn. (Uchwała
  nr 153/1316/2016)
 12. Pozytywnie zaopiniowano porozumienie dotyczące zasad funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim orzekającego o niepełnosprawności osób fizycznych zamieszkałych
  na terenie Powiatu Pruszkowskiego. (Uchwała nr 153/1317/2016)
 13. Zaakceptowano umowę nieodpłatnego użyczenia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Krajowym Stowarzyszeniem „Przyłącz się do nas”. (Uchwała nr 153/1318/2016)
 14. Zaakceptowano umowę nieodpłatnego użyczenia pomiędzy Powiatem a Krajowym Stowarzyszeniem „Przyłącz się do nas”. (Uchwała nr 153/1319/2016)
 15. Zapoznano się z informacją Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej dotyczącą korekty Planu Finansowego na 2016 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.
 16. Zapoznano się z informacją Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej dotyczącą wniosku o finansowanie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 17. Zapoznano się z informacją Wydziału Edukacji i Sportu ws. pisma Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie – Pana Tomasza Krawczyńskiego, dotyczącego propozycji opłat za wynajem. Zaakceptowano propozycję wysokości opłat.
 18. Uzgodniono, iż w związku z przekroczeniem norm hałasu nie należy uruchamiać lodowiska w Pruszkowie.
 19. Przyjęto informację Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 dotyczącą korekty planu finansowego na rok 2016.

154 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 5 STYCZNIA 2017 ROKU

 1. Określono katalog umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. (Uchwała nr 154/1320/2017)
 2. Upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego
  do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pruszkowskiego przedsięwzięć; z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. (Uchwała nr 154/1321/2017)
 3. Ustalono plan finansowy na 2017 rok z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Pruszkowskiemu oraz przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Pruszkowskiego informacji o ostatecznych kwotach
  ich dochodów i wydatków oraz wysokości wpłat do budżetu w 2017 r. (Uchwała
  nr 154/1322/2017)
 4. Negatywnie zaopiniowano projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszków na lata 2016-2026” w zakresie zgodności ze Strategią Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. (Uchwała nr 154/1323/2017)
 5. Przychylono się do propozycji Wydziału Edukacji i Sportu i wyrażono zgodę
  na dodatkowe etaty w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana w Pruszkowie.
 6. Zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dotyczącą odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr ew. 781/3
  o pow. 0,1904 ha z obr. 19 w Nadarzynie.

155 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 12 STYCZNIA 2017 ROKU 

 1. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SPZ ZOZ w Pruszkowie za 2016 r.
 2. Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu do umowy o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pruszkowie. (Uchwała nr 155/1324/2017)
 3. Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu nr RPMA.05.01.00-14-4002/15-01
  o dofinansowanie projektu „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 „Dostosowanie
  do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. (Uchwała nr 155/1325/2017)
 4. Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Raszyn dotyczącego udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej nr 3121W
  (ul. Warszawska w Dawidach) i nr 3122W (ul. Długa w Dawidach) w celu realizacji przez Gminę rozbudowy ul. Złote Łany. (Uchwała nr 155/1326/2017)
 5. Zapoznano się z wynikami prognozy zapotrzebowania na zawody w 2017 r. na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz województwa mazowieckiego pt. „Barometr zawodów” oraz monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 r.

 

156 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 16 STYCZNIA 2017 ROKU

 1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 r. (Uchwała nr 156/1327/2017)

 

157 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 19 STYCZNIA 2017 ROKU 

 1. Upoważniono Panią Ewę Król – Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie do działalności związanej z dysponowaniem nieruchomością. (Uchwała nr 157/1328/2017)
 2. Upoważniono Panią Iwonę Pych – Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
  Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie do działalności związanej z dysponowaniem nieruchomością. (Uchwała nr 157/1329/2017)
 3. Upoważniono Pana Łukasza Borkowskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie do działalności związanej
  z dysponowaniem nieruchomością. (Uchwała nr 157/1330/2017)
 4. Powołano komisję do odbioru robót budowlanych zadania pn. „Budowa siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Zana w Pruszkowie
  przy ul. Daszyńskiego 6”. (Uchwała nr 157/1331/2017)
 5. Udzielono pełnomocnictwa Pawłowi Kostrzewskiemu do wszelkich czynności związanych z odbiorami budowy siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących
  T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6. (Uchwała nr 157/1332/2017)
 6. Udzielono upoważnienia dla Pana Roberta Radziwonki – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie do realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat
  i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (Uchwała nr 157/1333/2017)
 7. Odmówiono uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Szmaragdowa. (Uchwała
  nr 157/1334/2017)
 8. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Staszica II. (Uchwała nr 157/1335/2017)
 9. Zapoznano się z informacją Wydziału Architektury dot. nieruchomości położonej na działce 6/1 obr. 17 we wsi Parzniew, gmina Brwinów i polecono zwrócić się z wnioskiem do Burmistrza Gminy Brwinów o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 10. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. (Uchwała nr 157/1336/2017)
 11. Zapoznano się z Pismem Wójta Gminy Nadarzyn w sprawie inicjatywy utworzenia liceum ogólnokształcącego w Nadarzynie.
 12. Uzgodniono, iż należy uruchomić lodowisko w Pruszkowie, wprowadzając zabezpieczenia przed przekroczeniem norm hałasu.

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie na dzień 19.01.2017 r. wynosi – 217.

Liczba etatów – 211 9/40 w tym:

 1. 9 osób – (6 i 1/5 etatu) zatrudnionych jest w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców
  w Nadarzynie i Raszynie (w tym 1 osoba na zastępstwo);
 2. 5 osób przebywa na urlopie wychowawczym.

Ponadto 3 osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie odbywają
w starostwie staż pracy.

 

pobierz uchwały – 149 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 150 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 151 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 152 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 153 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 154 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwałę 154/1322/2017

pobierz uchwały – 155 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 156 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 157 posiedzenie Zarządu

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst