Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nowe stawki za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi

Aktualności

Od dziś obowiązują przyjęte zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2016 roku nowe stawki za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a Prawa o ruchu drogowym.

Zgodnie z nim:

§ 1. Ustala się:

1) wysokość opłaty za usunięcie pojazdu z drogi w wysokości określonej w załączniku do uchwały;

2) wysokość opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela, za każdą dobę, określoną w załączniku do uchwały;

3) wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia w wysokości 50% opłaty określonej w pkt l.

§ 2. Do pokrycia kosztów określonych w $ 1 obowiązany jest właściciel pojazdu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2017 roku.

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Pełna treść uchwały dostępna jest na stronie: bip.powiat.pruszkow.pl

 

 

 

tabela

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst