Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja nr 23 /2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Informacja o pracy Zarządu

Informacja nr 23/2016 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 16 listopada do 8 grudnia 2016 roku

142 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU
18 LISTOPADA 2016 ROKU

1.    Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. (Projekt uchwały został przekazany na XXVII sesję Rady Powiatu w dniu 29 listopada 2016 r.)
2.    Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016. (Projekt uchwały został przekazany na XXVII sesję Rady Powiatu w dniu 29 listopada 2016 r.)
3.    Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Sękocin Nowy i Laszczki w Gminie Raszyn – rejon projektowanej drogi wojewódzkiej nr 721. (Uchwała nr 142/1241/2016)
4.    Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy – obszar III. (Uchwała nr 142/1242/2016)
5.    Zapoznano się z informacją Wydziału Architektury w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Pruszkowski (strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) na zmianę ww. decyzji.
6.    Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 4108W (ul. Marsz. J. Piłsudskiego w Brwinowie) w celu realizacji przez Gminę włączenia ul. Stefana Woydy. (Uchwała nr 142/1243/2016)
7.    Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z „FAL-BRUK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz CLEANPIPE Polska Sp. z o.o. dotyczący przejęcia gwarancji wykonanej przebudowy drogi powiatowej Nr 3111W. (Uchwała nr 142/1244/2016)
8.    Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Piastów dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3130W
(al. Tysiąclecia w Piastowie) w celu realizacji przez Gminę budowy ścieżki rowerowej. (Uchwała nr 142/1245/2016)
9.    Przyjęto informację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie o wynikach kontroli w Środowiskowych Domach Samopomocy oraz oceny sprawozdań za III kwartał 2016 r. z działalności Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowych oraz Domów Pomocy Społecznej działających na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
10.    Zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zasad udostępniania nieruchomości w celu posadowienia urządzeń przesyłowych.
11.    Zapoznano się z informacją Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska dotyczącą ustalenia kompetencji w sprawie rekultywacji gruntów po działalności górniczej.
12.    Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (Projekt uchwały został przekazany na XXVII sesję Rady Powiatu w dniu 29 listopada 2016 r.)
13.    Pozytywnie zaopiniowano projekt umowy o wykonanie prac związanych z monitoringiem realizacji strategii rozwoju Powiatu Pruszkowskiego z firmą 4FC sp. z o.o. (Uchwała nr 142/1246/2016)

143 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 24 LISTOPADA 2016 ROKU

1.    Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 r. (Uchwała nr 143/1247/2016)
2.    Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gąsin Mieszkaniowy w Pruszkowie – obszar IV. (Uchwała nr 143/1248/2016)
3.    Wyrażono zgodę na odstąpienie od terminu złożenia organowi właściwemu do udzielenia dotacji informacji o planowanej liczbie uczniów Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Mądra Sówka” w Pruszkowie. (Uchwała nr 143/1249/2016)
4.    Wyrażono zgodę na odstąpienie od terminu złożenia organowi właściwemu do udzielenia dotacji informacji o planowanej liczbie uczniów Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Szansa” w Nadarzynie. (Uchwała nr 143/1250/2016)
5.    Wyrażono zgodę na odstąpienie od terminu złożenia organowi właściwemu do udzielenia dotacji informacji o planowanej liczbie uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Przylądek” w Pruszkowie. (Uchwała nr 143/1251/2016)
6.    Wyrażono zgodę na odstąpienie od terminu złożenia organowi właściwemu do udzielenia dotacji informacji o planowanej liczbie uczniów Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Pruszkowie. (Uchwała nr 143/1252/2016)
7.    Wskazano osobę uprawnioną do zawarcia z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 48 przy ul. Targowej 2. (Uchwała nr 143/1253/2016)
8.    Upoważniono pana Roberta Radziwonka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu,  w zakresie spraw dotyczących kierowanej jednostki. (Uchwała nr 143/1254/2016)
9.    Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia ze Spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części ul. Sadowej w Pruszkowie w celu realizacji zadania II. 4 pn. – „Modernizacja sieci kanalizacyjnej Pasma Pruszkowskiego. (Uchwała nr 143/1255/2016)
10.    Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. dotyczący budowy kolektora C-bis oraz magistral wodociągowych. (Uchwała nr 143/1256/2016)
11.    Przekazano do nieodpłatnego korzystania schodołaz gąsienicowy o napędzie elektrycznym Domowi Pomocy Społecznej w Czubinie. (Uchwała nr 143/1257/2016)
12.    Zapoznano się z informacją Dyrektora SPZ ZOZ w Pruszkowie dotyczącą propozycji wysokości kontraktów zaproponowanych przez NFZ, oraz aktualnej sytuacji szpitala.

144 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 29 LISTOPADA 2016 ROKU

1.    Pozytywnie zaopiniowano autopoprawkę Zarządu Powiatu Pruszkowskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016. (druk nr BR-295/2016)
2.    Po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej wybrano trzy oferty organizacji: Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych, Fundacji „Togatus pro bono” oraz Fundacji „Honeste Vivere”, na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. (Uchwała nr 144/1258/2016)

145 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 30 LISTOPADA 2016 ROKU

1.    Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 r. (Uchwała nr 145/1259/2016)

146 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 01 GRUDNIA 2016 ROKU

1.    Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 r. (Uchwała nr 146/1260/2016)
2.    Wyrażono zgodę na zmianę warunków zabudowy dla działki nr ew. 149 obr. 14 położonej przy ul. Promyka w Pruszkowie. (Uchwała nr 146/1261/2016)
3.    Powołano komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (Uchwała nr 146/1262/2016)
4.    Pozytywnie zaopiniowano umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie dotyczącą przekazania dotacji celowej w wysokości 13 763,00 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w Pruszkowie”. (Uchwała nr 146/1263/2016).
5.    Pozytywnie zaopiniowano umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie dotyczącą przekazania dotacji celowej w wysokości 125 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w Pruszkowie”. (Uchwała nr 146/1264/2016).
6.    Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 8 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w latach budżetowych 2015-2016”. (Uchwała nr 146/1265/2016)
7.    Pozytywnie zaopiniowano treść aneksu nr 6 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w latach budżetowych 2015-2016”. (Uchwał nr 146/1266/2016)
8.    Po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej wybrano ofertę złożoną na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10. roku życia” w latach budżetowych 2017-2019 przez zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie. (Uchwała nr 146/1267/2016)
9.    Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w latach budżetowych 2017-2020. (Uchwała nr 146/1268/2016)
10.    Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej – prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach budżetowych 2017-2018. (Uchwała nr 146/1269/2016)
11.    Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Miasto Pruszków dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3142W (ul. B. Prusa w Pruszkowie) w celu nasadzenia przez Gminę zieleni. (Uchwała nr 146/1270/2016)
12.    Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia ze Spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części ul. Komorowskiej, ul. Armii Krajowej, ul. Warsztatowej, ul. Długiej, ul. Powstańców i ul. Sadowej w Pruszkowie w celu realizacji zadania II. 4 pn. – „Modernizacja sieci kanalizacyjnej Pasma Pruszkowskiego”. (Uchwała nr 146/1271/2016)
13.    Zapoznano się ze stanowiskiem radcy prawnego w sprawie projektu budowy internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie.
14.    Zapoznano się z informacją dotyczącą wartości operatu szacunkowego nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Granicznej w Pruszkowie, w korytarzu dróg Warsztatowej i Broniewskiego.
15.    Przyjęto informację Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dotyczącą zamiennego operatu szacunkowego określającego wartość działki oznaczonej jako dz. nr ew. 781/3 o pow. 0,1904 ha z obr. 19 w Nadarzynie.
16.    Przyjęto informację Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dotyczącą operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ew. 322 o pow. 0,1498 ha obr. 10 w Pruszkowie.
17.    Nie wyrażono zgody na zmianę warunków zabudowy dla działki nr ew. 275 obr. 4 położonej przy ul. Warszawskiej 1 w Piastowie. (Uchwała nr 146/1272/2016)
18.    Zapoznano się z informacją dotyczącą rozbudowy drogi S8 i wywłaszczeniami na mocy specustawy.
19.    Zapoznano się z pismem Wójta Gminy Nadarzyn w sprawie założenia liceum ogólnokształcącego w Nadarzynie oraz przyjęto propozycję odpowiedzi w tej sprawie – powrotu do tematu po zakończeniu reformy edukacji.
20.    Nie wyrażono zgody na dokonanie naboru do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie na rok szkolny 2017/2018.
21.    Wyrażono zgodę na uruchomienie działań zmierzających do utworzenia zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie.
22.    Przyjęto informację dotyczącą zagospodarowania ul. Namysłowskiego w granicach budynku szkoły i boisk Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie.

147 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 06 GRUDNIA 2016 ROKU

1.    Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 r. (Uchwała nr 147/1273/2016)

148 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 08 GRUDNIA 2016 ROKU

1.    Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego.
2.    Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmian do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016.
3.    Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2016 r. (Uchwała nr 148/1274/2016)
4.    Zmieniono uchwałę w sprawie określenia katalogu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. (Uchwała nr 148/1275/2016)
5.    Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn 01 – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy. (Uchwała nr 148/1276/2016)
6.    Wyrażono zgodę na warunki zabudowy przedstawione we wniosku Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23.11.2016 w sprawie znak: WA.6732.271.2016. (Uchwała nr 148/1277/2016)
7.    Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski części działki nr ew. 804/10 o pow. 0,1489 ha z obrębu 19 – Wolica w gm. Nadarzyn. (Uchwała nr 148/1278/2016)
8.    Postanowiono skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski działki nr ew. 212 o pow. 2,2915 ha z obrębu 3 – Kajetany w gm. Nadarzyn. (Uchwała nr 148/1279/2016)
9.    Upoważniono członka Pruszkowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Socjus” do reprezentowania Powiatu Pruszkowskiego w postępowaniu o wydanie opinii przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. (Uchwała nr 148/1280/2016)
10.    Pozytywnie zaopiniowano umowę najmu garażu położonego w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99, na okres trzech miesięcy. (Uchwała nr 148/1281/2016)
11.    Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Pruszkowski, w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości położonych w Piastowie.
12.    Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 3111W (ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie) w celu realizacji przez Gminę włączenia ul. Żwirki i Wigury. (Uchwała nr 148/1282/2016)
13.    Pozytywnie zaopiniowano projekt porozumienia z Gminą Brwinów dotyczący udostępnienia przez Powiat Pruszkowski części drogi powiatowej Nr 4108W (ul. Piłsudskiego w Brwinowie) w celu realizacji przez Gminę włączenia ul. Kampinoskiej, ul. Szkolnej, ul. Chopina i ul. Bankowej. (Uchwała nr 148/1283/2016)
14.    Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uchwalenia powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2016-2020.
15.    Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej – prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach budżetowych 2017-2018. (Uchwała nr 148/1284/2016)
16.    Powołano komisję konkursową opiniującą oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w latach budżetowych 2017-2020. (Uchwała nr 148/1285/2016)
17.    Udzielono upoważnienia Pani Marcie Jendernalik – Dybale – p.o. naczelnika Wydziału Obsługi Mieszkańców do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8000 zł brutto związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu powiatu nadzorującym pracę Wydziału Obsługi Mieszkańców w danym zakresie. (Uchwała nr 148/1286/2016)
18.    Pozytywnie zaopiniowano projekt aneksu dotyczący współpracy w zakresie realizacji projektów rozwoju sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014-2020+. (Uchwała nr 148/1287/2016)
19.    Zapoznano się z decyzją nr 141/2016 Starosty Pruszkowskiego (WGN-N.6832.11.2016) ws. ustalenia odszkodowania w wysokości 144 tys. zł z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski, prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. (598/8 o pow. 0,1164 ha z obrębu Żółwin gm. Brwinów.
20.    Zapoznano się z pismem Burmistrza Gminy Brwinów (BR.0051.197.2016) dotyczącym rozważenia możliwości dofinansowania przez Powiat Pruszkowski kosztów przygotowania i utrzymania lodowiska w Brwinowie.
21.    Zapoznano się z informacją dotyczącą budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W – ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopsklich z wylotem do rzeki Utraty.

STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZKOWIE

Liczba osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie na dzień 8 grudnia 2016 roku wynosi 218.
Liczba etatów – 211 i 17/20 w tym:
1)    osoby zatrudnione w filiach Wydziału Obsługi Mieszkańców w Nadarzynie i Raszynie – 9 (6 i 1/5 etatu, w tym 1 osoba na zastępstwo);
2)    osoby przebywające na urlopie wychowawczym – 4;
Ponadto 4 osoby zostały skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie, które odbywają w starostwie staż pracy.

Na dzień 15 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie zatrudnionych było 218 osób. Liczba etatów – 212 i 7/20 .
pobierz uchwały – 142 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 143 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 144 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 145 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 146 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 147 posiedzenie Zarządu

pobierz uchwały – 148 posiedzenie Zarządu

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst