Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wkrótce koniec problemów z wodociągami i kanalizacją w Powiecie Pruszkowskim

Aktualności

Dzięki podpisanemu dziś w Warszawie czterostronnemu porozumieniu w Powiecie Pruszkowskim
wybudowany zostanie nowy kolektor oczyszczalni ścieków. To w praktyce mniej awarii wodociągowych i mniejsza uciążliwość nieprzyjemnych zapachów, na które narażeni są mieszkańcy Piastowa i Pruszkowa.

Kolektor C-bis będzie stanowił odciążenie istniejącego Kolektora C, odprowadzającego ścieki sanitarne z terenu Piastowa, Pruszkowa i dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie. Konieczność budowy Kolektora C-bis wynika z jednej strony z przeciążenia obecnie działającego kolektora, a z drugiej z potrzeby rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla terenów, które dotychczas pozostawały niezurbanizowane. Istniejący obecnie układ odprowadzania ścieków z obszaru obejmującego Piastów i Pruszków nie posiada wymaganej rezerwy przepustowości, co stwarza realne zagrożenie przepełnienia, a w konsekwencji awarii i wiążących się z tym niedogodności.

Podpisanie porozumienia w południe 6 grudnia 2016 roku było możliwe dzięki dobrej współpracy wszystkich stron: Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A, Zarządu Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, Prezydenta Miasta Pruszkowa i Burmistrza Miasta Piastowa.

„Budowa Kolektora C-bis i jego połączeń z obecnie pracującym kolektorem jest szczególnie ważna z punktu widzenia  Powiatu Pruszkowskiego dlatego od początku deklarowaliśmy swoją wolę współpracy przy jego budowie” – komentuje Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś i dodaje: „Jeśli na tym etapie możemy podjąć działania, które  uchronią mieszkańców Pruszkowa i Piastowa przed przykrymi konsekwencjami ewentualnej awarii niewydolnej już instalacji to jest to działanie, któremu należy i należało nadać wysoki priorytet.”

Nowy kolektor zagwarantuje bezpieczną pojemność i retencję ściekową dla całego systemu kanalizacji sanitarnej Pasma Pruszkowskiego. Ponadto magistrale wodociągowe umożliwią optymalizację procesu dostawy wody jego odbiorcom.

Sygnatariuszami podpisanego dziś porozumienia są Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Renata Tomusiak, Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś i Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Ewa Borodzicz, Prezydent Miasta Pruszkowa Jan Starzyński i Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst