Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Dbanie o urządzenia melioracyjne

W okresie roztopów oraz w czasie intensywnych opadów atmosferycznych często borykamy się z problemem nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych – wtedy pojawia się pytanie, kto dokona naprawy lub prac konserwacyjnych tych urządzeń? Aby uchronić swoją nieruchomość przed zalaniem, należałoby sytuację odwrócić i zawczasu pomyśleć, czy na mojej działce lub w okolicy nie ma urządzeń melioracyjnych, drenów lub studni drenarskich. Po sprawdzeniu warto udać się do lokalnie działającej spółki wodnej i dowiedzieć się, czy w tym rejonie działają i konserwują urządzenia. Jeżeli tak, to jesteś spokojny, bo w każdej sytuacji zagrażającej podtopieniem możesz zwrócić się do spółki wodnej. Jeżeli urządzenia wodne nie są konserwowane przez spółkę lub nie jesteś zainteresowany opłacaniem składki członkowskiej, musisz się zastanowić, czy na własny koszt będziesz konserwował lub naprawiał awarię.

Należy pamiętać, że do podstawowych działań spółek wodnych należy: poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej na danym terenie, udrażnianie i naprawa rowów melioracyjnych, drenów oraz studni, a w wyjątkowych przypadkach nawet budowa nowych urządzeń melioracyjnych.

Na terenie Powiatu Pruszkowskiego działa pięć spółek wodnych, które są odpowiedzialne za wykonanie, utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obszarze objętym ich działalnością.

Udrożnione rowy i kanały przyczyniają się do obniżenia poziomu wód podskórnych, co jest niezwykle istotne zarówno dla obiektów budowlanych, jak i dla upraw rolnych oraz leśnych. Ponadto prawidłowe funkcjonowanie systemu rowów zapobiega tworzeniu się zastoisk wód opadowych. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jest obowiązkiem wszystkich zainteresowanych, szczególnie jest ono obowiązkowe dla gruntów objętych dopłatami unijnymi.

W celu prawidłowego gospodarowania i zarządzania urządzeniami melioracji i gruntami zajętymi pod urządzenia prowadzona jest ewidencja urządzeń melioracji wodnych i gruntów zmeliorowanych. Obowiązek przedmiotowej ewidencji spoczywa na Wodach Polskich.

Informacje dotyczące ewidencji urządzeń melioracji wodnych (dla wszystkich zainteresowanych właścicieli gruntów w Powiecie Pruszkowskim) dostępne są w Nadzorze Wodnym w Grodzisku Mazowieckim (ul. Traugutta 4a).

Podsumowując powyższe, utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracji szczegółowych należy do właścicieli gruntów, na których melioracje te są zlokalizowane, chyba że właściciel wstąpi do spółki wodnej i będzie partycypował w kosztach.

Dbałość o urządzenia wodne jest koniecznością wynikającą nie tylko z przepisów prawa, lecz również z uwagi na bezpieczeństwo własne oraz sąsiadów. Tylko sprawne urządzenia melioracji eliminują ryzyko podtopień.

3

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst