W związku z obniżeniem temperatur, a tym samym z możliwością wystąpienia opadów śniegu informujemy, że obowiązek sprzątania chodników leży po stronie właścicieli wszystkich nieruchomości bezpośrednio z nimi sąsiadujących, zgodnie z zasadą równości społecznej oraz wykładni celowościowej, a nie gramatycznej przepisów art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) – „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zawiadamia, że Postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. Komisarz Wyborczy w Warszawie II zwołał pierwszą sesję nowo wybranej Rady Powiatu Pruszkowskiego na kadencję 2018-2023 w celu złożenia ślubowania.

14 listopada 2018 r. w godzinach od 09.00 do 14.00 w ramach ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-18/II na terenie powiatu pruszkowskiego przeprowadzony zostanie trening działania elementów wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania.
Poniżej do pobrania Zarządzenie nr 869 Wojewody Mazowieckiego.

Uprzejmie informujemy, że 12 listopada br. Starostwo Powiatowe będzie nieczynne w związku z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem V kadencji samorządowej Powiatu Pruszkowskiego.

W niedzielę, 11 listopada zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego do wspólnego świętowania Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.